Export & BDD

Time limit for the exam: 25 minutes

ขอต้อนรับสู่แบบทดสอบพนักงานในตำแหน่ง Export & Business Development Manager 

คำถามมีทั้งหมด 11 ข้อ ให้เวลาในการตอบ 25 นาที (ขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการทำข้อสุดท้ายประมาณ 10 นาที)

คำถามที่ให้แสดงความเห็น ท่านสามารถแจ้งว่าชอบหรือไม่ชอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นสั้นๆก็ได้ ไม่จำเป็นต้องตอบพรรณาโวหารยาวๆนะครับ และคำถามข้อ 11 จะเป็นการร่างอีเมล์ภาษาอังกฤษจำลองเหตุการณ์ในการทำงานจริง