korifeo.gr------Latinika Keimeno 24 grammatiki poll/plhs epiloghs

Time limit for the exam: 40 minutes