Algemene voorwaarden

Je kan hier de Algemene voorwaarden downloaden (Engels).

1. Wat is het doel van deze Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn een wettelijke overeenkomst tussen de persoon of rechtspersoon die zich registreert om toegang tot onze LMS service ("jij", "jou" of "klant") te krijgen en Easy LMS B.V. ("EasyLMS", "we", of "Wij").

Deze Algemene voorwaarden bepalen onze respectievelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot jouw toegang en gebruik en de ondersteuning van het online Learning Management System (de "Service") en aanverwante elektronische documentatie (de "Materialen").

Als je een zakelijke gebruiker bent die zijn klanten toegang geeft tot de Service, zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op die klanten en hun beheerders (ook "Klanten" en "jij"). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je Klanten zich aan deze Voorwaarden houden. Op ons verzoek moet je, op je eigen kosten, deze Voorwaarden afdwingen bij je Klanten die ze overtreden.

2. Welke voorwaarden gelden voor de Deelnemers?

Deelnemers (gedefinieerd in deel 3 hieronder) moeten deze Algemene voorwaarden naleven, voor zover deze betrekking hebben tot hun toegang en gebruik van de Service. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid dat de Deelnemers deze voorschriften naleven. Wij verwachten dat je, volledig op eigen kosten, toeziet op de naleving van deze voorwaarden en actie onderneemt tegen Deelnemers die de voorwaarden schenden.

3. Waaruit bestaat de Service?

Op basis van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden en je betaling van de Vergoedingen in overeenstemming met artikel 6 hieronder, verlenen wij je het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om op afstand toegang te krijgen tot de Service en deze te gebruiken, uitsluitend voor uw eigen zakelijke doeleinden - deze zakelijke doeleinden omvatten ook het verlenen van toegang aan je Klanten tot de Service voor hun eigen zakelijke doeleinden, maar niet het commercieel exploiteren van de Service. Wij verlenen je daarbij ook het recht om je deelnemers ("Deelnemers") op afstand toegang te geven tot de inhoud (bijv. Cursussen, Examens, Beoordelingen, Quizzen) die je hebt gemaakt en/of hebt geüpload via je gebruik van de Service ("Inhoud") en deze te gebruiken. De term "Inhoud" omvat ook berichten of andere inhoud die je verzendt via de Service. Wij verlenen je geen (i) recht om individuen of entiteiten anders dan Deelnemers en (andere) beheerders binnen de organisatie van een Klant het recht te geven om toegang te krijgen tot de Service en deze te gebruiken, (ii) enig recht voor jou om toegang te krijgen tot de Service en deze te gebruiken buiten je eigen zakelijke doeleinden (die kunnen bestaan uit het beschikbaar stellen van Inhoud aan je Klanten en hun Deelnemers). De Service ondersteunt moderne versies van alle gangbare browsers.

4. Wat kan ik doen als ik problemen of vragen heb?

Als je problemen ondervindt met de Service, of als je vragen hebt over de Service, kun je contact met ons opnemen via de helpfunctie in het dashboard van de Service of per e-mail. Je kunt geen contact met ons opnemen via de telefoon. Wij beantwoorden je berichten tijdens werkdagen, met uitzondering van nationale feestdagen in Nederland, tussen CET 09:00 en 22:00 uur. Wij proberen je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar wij kunnen geen antwoord- of verwerkingstijden aangeven. De Service wordt geleverd "zoals het is", "waar het is". Wij geven geen garanties met betrekking tot de Service, bijvoorbeeld dat deze nooit wordt onderbroken, dat deze foutloos is of dat deze volledig functioneert.

5. Wat gebeurt er als de Service verandert?

Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken een deel of het geheel van de functionaliteit of het toepassingsgebied van de Service wijzigen, herzien, aanpassen of verwijderen (permanent of tijdelijk) (een "Update"). Na een dergelijke Update wordt de definitie van de term "Service" automatisch gewijzigd zonder enige verdere actie van de kant van een van de partijen om een dergelijke Update op te nemen. Wij kunnen de Service ook verwijderen of stopzetten (permanent of tijdelijk) naar eigen goeddunken na een redelijke kennisgeving, zonder aansprakelijk te zijn voor enige kosten of schade. Wij zullen in dat geval de door jou vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen voor de resterende abonnementsperiode waarvoor de Service wordt stopgezet.

6. Hoe betaal ik de Kosten?

Je betaalt de vergoedingen voor toegang en gebruik van de Servcie ("Vergoedingen") zoals aangegeven op de website. Wij innen de Vergoedingen elke maand of elk kalenderjaar, afhankelijk van het abonnement dat je kiest via je Account (de term Account wordt gedefinieerd in deel 7 hieronder). Indien wij om welke reden dan ook de betaling niet kunnen innen, behouden wij ons het recht voor je abonnement te verlagen naar de gratis versie van de Service of je toegang tot en gebruik van de Service te blokkeren, zonder aansprakelijk te zijn voor kosten of schade. De vergoedingen variëren afhankelijk van het type LMS-oplossing dat je hebt gekozen. Je kunt de gekozen oplossing te allen tijde upgraden via je Account, waarna wij de extra Vergoedingen voor de upgrade innen. Je kunt het abonnement ook downgraden. In dat geval, als je een maandabonnement hebt, verlagen wij de Vergoedingen dienovereenkomstig vanaf de volgende maand, en als je een jaarabonnement hebt, verlagen wij de Vergoedingen dienovereenkomstig vanaf het begin van het volgende jaar. Je bent verantwoordelijk voor alle verkopen, accijnzen, BTW en alle andere belastingen in verband met je gebruik van de Service, met uitzondering van belastingen op onze netto-inkomsten. Wij kunnen de Vergoedingen op een redelijke manier verhogen (en je creditcard factureren voor dergelijke verhoogde Vergoedingen) nadat we dit dertig (30) dagen van tevoren aan je hebben gemeld.

7. Wat is de locatie van de Service en hoe kan ik toegang krijgen?

 1. Locatie van de Service en Toegang. De Service wordt gehost op één of meerdere servers die wij bezitten of gebruiken en die via het internet toegankelijk is voor jou en de Deelnemers.
 2. Jouw Account. Je moet een account ("Account") bij ons hebben om toegang tot de Service te krijgen. Daarvoor moet je een unieke gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken ("Accountinloggegevens"). De Accountinloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Je bent persoonlijk verantwoordelijk om die informatie vertrouwelijk en veilig te behandelen en te bewaren.
 3. Toegang voor Deelnemers. In het dashboard van de Service kun je aangeven of Deelnemers een Account ('Deelnemersaccount') aan moeten maken om toegang tot de inhoud te krijgen. In dat geval moeten Deelnemers een e-mailadres en/of (gebruikers)naam en/of wachtwoord ingeven ("Inloggegevens van deelnemers"). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Deelnemers de juiste Inloggevens gebruiken en dat zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet met anderen delen.
 4. Recht op weigering. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de registratie van een Account of Deelnemersaccount te weigeren (bijvoorbeeld omdat de Klant of Deelnemer niet overeenkomt met onze doelgroep). In dat geval zullen we de Service niet (meer) aan je leveren en je Account beëindigen, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige kosten of schadevergoeding. We zullen de Vergoedingen die je vooruit hebt betaald terugbetalen naar rato van het gebruik dat je van de Service hebt gemaakt tot het moment van beëindiging.
 5. Monitoren. Wij hebben het recht maar niet de verplichting om de toegang tot de Service te controleren en, zonder beperking van de rechtsmiddelen die wij hieronder of bij wet hebben, kunnen wij jou of een Deelnemer die deze Voorwaarden schendt de toegang ontzeggen.

8. Zijn er voorwaarden of beperkingen voor het gebruik van de Service?

Ja. Er zijn voorwaarden voor en beperkingen op het gebruik van de Service, namelijk:

 1. Je zorgt zelf voor de nodige apparatuur. Zowel jij als je Deelnemers moeten op je eigen en hun eigen kosten zorgen voor de hardware, een internetverbinding en extra's die je nodig hebt om toegang tot de Sercvie te krijgen en deze te gebruiken.
 2. Geen kopieën. De Service wordt beschermd volgens de internationale intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsgeheimen en verdragen. Tenzij in dit onderdeel anders wordt bepaald, is het jou en de Deelnemer niet toegestaan om kopieën van de Service of bijbehorende Materialen te maken.
 3. Reverse Engineering en soortgelijke acties zijn niet toegestaan. Neither you, nor any Participant may, nor cause or permit any of your employees or any third party to modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, translate or create derivative works based on the Service without our prior written consent, which we may withhold in our sole discretion.
 4. Geen huur, lease of overdracht. Toegang tot de Service wordt alleen verleend aan jou en je Deelnemers. Noch jij, noch een Deelnemer mag de Service, met inbegrip van de Materialen, tijdelijk of permanent overdragen, leasen, toewijzen, verhuren, distribueren, verkopen of anderszins van de hand doen, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren. Je mag de Inhoud echter wel aanbieden aan Deelnemers tegen betaling van een vergoeding, ongeacht of deze vergoeding wordt betaald door de Deelnemer of door je eigen klant. Voorafgaand aan de overdracht van de Service aan een bevoegde ontvanger, dient de ontvanger er schriftelijk mee in te stemmen gebonden te zijn aan al deze Algemene voorwaarden.
 5. Toegangsinformatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schadeclaim, schade of andere aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van enige toegangsinformatie voor een account of toegangsinformatie voor Deelnemers; dit is zonder beperking van enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid. Indien toegangsinformatie tot een account of toegangsinformatie voor Deelnemers in gevaar wordt gebracht, is het jouw verantwoordelijkheid om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat het account en/of het Deelnemersaccount kan worden gedeactiveerd en er een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kan worden ingesteld.
 6. Manier van gebruik. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Account, inclusief de activiteiten van andere beheerders (bijvoorbeeld bij je klanten of je eigen organisatie) die je de bevoegdheid hebt gegeven voor een Account en inclusief de activiteiten van de Deelnemers via de Accounts van de Deelnemers. Niemand mag de Service gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Service geen toepasselijke wetten overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten en wetten inzake onrechtmatige daad, noch de Service gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor onze reputatie en/of die van de Service of in strijd is met deze Algemene voorwaarden. Dit omvat zonder beperking Inhoud of activiteiten die onwettig, illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, discriminerend, ongepast, politiek gevoelig, desinformatief, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn of in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van een partij, deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving. Je mag de Service niet gebruiken om ongevraagde berichten naar iemand te sturen, ongeacht of dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.
 7. Uitschakelen. Je aanvaardt en erkent dat wij, zonder daartoe verplicht te zijn, Inhoud mogen verwijderen en Accounts die Inhoud bevatten of die betrekking hebben op activiteiten waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze in strijd zijn met de bovenstaande bepaling over de manier van gebruik, tijdelijk of permanent mogen uitschakelen, en dit met of zonder voorafgaande kennisgeving en naast al onze andere rechten.
 8. Export controlevergunning. Je verklaart en garandeert dat noch jij, noch een Deelnemer de Sercvie zal gebruiken op een manier waarvoor wij, jij of de Deelnemer een exportcontrolevergunning moet verkrijgen, hetzij van een Amerikaanse, EU- of andere autoriteit. Dergelijk gebruik omvat zonder beperking training of gebruik voor biologische, chemische, nucleaire of andere wapens en voor andere militaire of nucleaire apparatuur.
 9. Gebruik en Opslag. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount of het gebruik van de Service via een Account opschorten of uitschakelen als het gegevensverbruik van een dergelijk Account het door ons vastgestelde gemiddelde verbruik binnen de periode van een maand overschrijdt. Dit omvat, zonder enige beperking, een door ons vastgesteld bandbreedtegebruik, aantal uitvoeringen en een maximumaantal gelijktijdige Deelnemers. Wij kunnen bovendien, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount uitschakelen of de opslagcapaciteit van een dergelijke account beperken als de opslag het gemiddelde verbruik overschrijdt (zoals door ons is vastgesteld). Indien dit het geval is, brengen we je daarover op de hoogte.

9. Hoe word ik eigenaar van de Service?

Wij verkopen de Service niet aan je, maar geven je het recht op toegang en gebruik van de Service volgens onze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden het eigendomsrecht over de Service en alle intellectuele eigendomsrechten van de Service en de Materialen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle octrooien, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, handelsmerken, eigendomsrechten en andere rechten. Je gaat ermee akkoord dat we, na redelijke kennisgeving, op elk moment je gebruik van de Service en dat van de Deelnemers kunnen onderwerpen aan een audit inzake deze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet specifiek in deze Algemene voorwaarden vermeld zijn.

10. Kan ik Inhoud aanmaken en uploaden wanneer ik wil?

Jij bepaalt welke Inhoud je aanmaakt en uploadt tijdens het gebruik van de Service. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je toestemming hebt om de Inhoud te gebruiken en dat die niet het eigendom van een derde is die je daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Ook is het jouw verantwoordelijkheid om te controleren of de Inhoud overeenstemt met met deze Algemene voorwaarden en Bepalingen, inclusief de manier van gebruik zoals aangegeven in deel 8 (f) hierboven.

11. Ben ik eigenaar van de Inhoud?

Ja. Jij, of jouw licentiegevers, zijn zowel eigenaar van de Inhoud die jullie tijdens het gebruik van de Service aanmaken of uploaden als van de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke Inhoud. Wij eisen de eigendomsrechten met betrekking tot jouw Inhoud niet op. 

12. Hoe zit het met de persoonsgegevens van mij en mijn Deelnemers?

 1. Jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen en gebruiken een deel van je persoonsgegevens (waaronder identificeerbare informatie) om ervoor te zorgen dat je van de Service gebruik kunt maken en om ons inzicht te geven in de manier waarop de Service gebruikt wordt. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.
 2. Persoonsgegevens van Deelnemers. Wanneer je van onze Service gebruikmaakt, is het waarschijnlijk dat jij en de Deelnemers persoonsgegevens ('Persoonsgegevens') van Deelnemers aanmaakt en uploadt. Onze Overeenkomst voor gegevensverwerking is van toepassing op deze Persoonsgegevens. De Overeenkomst voor gegevensverwerking vormt een integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst met onze Klanten. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, gaan onze Klanten ook akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst voor gegevensverwerking.

13. Moet ik de informatie vertrouwelijk behandelen?

Je erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden en de Service onze vertrouwelijke informatie bevatten ("Vertrouwelijke Informatie"), en je stemt er hierbij mee in om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven met tenminste dezelfde mate van zorgvuldigheid als waarmee je de vertrouwelijkheid van je eigen meest vertrouwelijke informatie bewaart. Ongeacht het voorgaande, in het geval dat je door een geldig bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie verplicht wordt Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, kun je dergelijke Vertrouwelijke Informatie openbaar maken op voorwaarde dat je ons daarvan eerst onmiddellijk op de hoogte stelt, zodat wij de mogelijkheid hebben om bescherming te zoeken tegen een dergelijk bevel tot openbaarmaking.

14. Jouw verklaringen en garanties.

Zonder andere verklaringen en garanties in deze Voorwaarden te beperken, verklaar en garandeer je ons dat: (i) je de volledige bevoegdheid en autoriteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan namens de entiteit waarvoor je werkt, voor zover van toepassing, (ii) je niet voorkomt op een lijst van personen of partijen waarvoor beperkingen gelden, onder welke jurisdictie dan ook, (iii) je niet gevestigd bent in, noch toegang hebt tot en gebruik maakt van de Service vanuit een land dat voorkomt op een exportcontrolelijst van de VS, de EU of een andere autoriteit, (iv) je stemt er mee in dat je over de nodige vaardigheden en kwalificaties beschikt om de Service op competente wijze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

15. Jouw schadeloosstelling.

Je zult ons en onze dochterondernemingen, licentiegevers en gelieerde ondernemingen (en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, tekortkomingen, vonnissen, beoordelingen, boetes, kosten en andere uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) de toegang van (Deelnemers) tot de Service, (ii) het gebruik of misbruik van de Service (met inbegrip van enige Inhoud en andere gegevens of informatie die in de Service of het daardoor gecreëerde bestand of gegevensbestand worden ingevoerd), (iii) je inbreuk, of de inbreuk van een van je functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en/of Deelnemer op toepasselijke wetgeving, zoals wetgeving inzake intellectuele eigendom en privacywetgeving en (iv) je inbreuk, of de inbreuk van een van je functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en/of Deelnemer op een van de bepalingen van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot een van je verklaringen en garanties in deze Algemene voorwaarden.

16. Afwijzing van garanties.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, worden de Service (inclusief Materialen) en alle ondersteuning geleverd "zoals ze zijn" en "naar best vermogen" ("Inspanningsverbintenis") zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik en enige garantie van foutloze toepassing of niet-schending. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, garanderen wij niet het gebruik, de resultaten of de prestaties van de Service, dat de Service ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn, of dat de server(s) die de Service beschikbaar maakt (maken), vrij is (zijn) van virussen of andere schadelijke componenten.

17. Beperking van aansprakelijkheid.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal noch wij, noch enige persoon of entiteit die betrokken is geweest bij de creatie, productie, werking of ondersteuning van de Service aansprakelijk zijn (hetzij uit contrante, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), garantie, productaansprakelijkheid of een andere oorzaak) tegenover jou of enige andere persoon of entiteit voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van zakelijke inkomsten of winst, bedrijfsonderbreking om welke reden dan ook, verlies van zakelijke informatie of gegevens, reputatieschade, persoonlijk letsel (lichamelijk of geestelijk of beide), goodwill, gebruik, je Inhoud, gegevens of andere immateriële verliezen of schending van toepasselijke privacywetgeving voortvloeiend uit (i) het gebruik, misbruik of onvermogen om de Service te gebruiken, (ii) de kosten van aankoop van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of vertalingen die zijn aangegaan via of van de Service, (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van je overdrachten of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de Service, (v) beëindiging van jouw Account of de Accounts van Deelnemers, of (vi) enige andere zaak met betrekking tot de Service of het gebruik daarvan, zelfs indien je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal onze volledige aansprakelijkheid meer bedragen dan het totale bedrag dat je aan ons hebt betaald. De beperking van aansprakelijkheid in deze paragraaf is niet van toepassing voor verliezen of aansprakelijkheid van onze kant als gevolg van grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van ons management (dat nooit persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld). In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade tenzij wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld, waarbij het verzuim gedetailleerd is omschreven en ons een redelijke termijn van ten minste twee weken is gegund om het verzuim te herstellen, en wij het verzuim niet binnen deze termijn hebben hersteld..

18. Hoe kan ik de Service beëindigen?

Je kunt te allen tijde besluiten de Service te beëindigen en je Account te verwijderen in het Service-dashboard. Indien je de Service tijdens de abonnementsperiode beëindigt, zullen wij de reeds betaalde Vergoedingen voor die periode, die een maandelijkse of een jaarlijkse periode kan zijn, niet terugbetalen. Zolang je de Service niet voor het einde van je abonnementsperiode beëindigt, wordt je abonnement automatisch verlengd voor dezelfde abonnementsperiode (d.w.z. maandelijks of jaarlijks). 

19. Kunnen jullie de Service onderbreken, beëindigen en mijn Account blokkeren?

Ja. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving de Service onmiddellijk onderbreken of beëindigen en je Account blokkeren zonder dat wij daarvoor schadeplichtig kunnen worden gesteld, als:

 1. Jij en/of een Deelnemer voldoet niet aan enige bepaling van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen tot betaling van Vergoedingen en de verplichting om deze Voorwaarden af te dwingen tegenover Deelnemers die deze schenden;
 2. Een overheidsinstantie ons beveelt om de levering van de Services aan jou of de overeenkomst met jou op te schorten of te beëindigen;
 3. We erachter komen dat jij of een Deelnemer auteursrechtelijk materiaal onrechtmatig via de Service hebt overgedragen zonder daarvoor een licentie, geldige reden of eerlijk gebruik privilege hebt om dat te doen;
 4. Jij onderdeel 3, 7 (b) en (c), 8 of 14 van deze Algemene voorwaarden schendt of de schending hiervan toestaat;
 5. Je faillissementsbescherming aanvraagt, of dit wordt aangevraagd door een derde partij;
 6. Je uitstel van betaling aanvraagt of krijgt;
 7. Je een insolventie- of soortgelijke procedure aanvraagt onder de toepasselijke wetgeving, of er een curator voor je wordt aangesteld;
 8. Je jouw bedrijfsactiviteiten staakt.
 9. Wij gegronde redenen hebben om te geloven dat het gebruik of misbruik van de Service door jou of een Deelnemer onze commerciële belangen of de reputatie van de Service kunnen schaden. 

20. Wat gebeurt er nadat de Service beëindigd is?

Na het beëindigen van de Service, (i) moet je zo snel mogelijk stoppen met het gebruik en alle Vertrouwelijke Informatie aan ons terugsturen, (ii) tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is in deze Voorwaarden, zullen alle rechten en licenties die op grond hiervan aan jou en de Deelnemers zijn verleend automatisch en zonder verdere actie worden beëindigd, (iii) hebben wij het recht de toegang tot en het gebruik van de Service en het Account en Deelnemersaccounts te blokkeren, en (iv) worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Je moet ervoor zorgen dat je alle Inhoud via je Account hebt opgevraagd voordat je je abonnement beëindigt. Indien wij je Account blokkeren, zullen wij de Inhoud aan je teruggeven op je verzoek, te doen binnen tien (10) dagen nadat wij je Account hebben geblokkeerd, op voorwaarde dat alle openstaande Vergoedingen zijn betaald. Vervolgens zullen wij je gedurende een periode van drie (3) dagen toegang geven tot je Account, uitsluitend om de Inhoud er uit te halen en te verwijderen. Als de Inhoud na deze periodes nog niet is verwijderd, behouden wij ons het recht voor om dit eenzijdig te doen.

Na beëindiging blijven de artikelen 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 en 23 en alle andere bepalingen van deze Voorwaarden die bedoeld zijn om na beëindiging van de Service van kracht te blijven, voor zover de in die onderdelen beschreven omstandigheden zich na overeenkomst voordoen.. 

21. Hoe wordt de berichtgeving verstuurd?

Alle kennisgevingen die op grond van deze Voorwaarden vereist zijn of in verband met de Service worden verstrekt, worden verondersteld verstrekt te zijn vanaf de dag dat zij naar jou zijn gemaild of in de Service zijn geplaatst. Het e-mailadres voor kennisgevingen en verzoeken in verband met de Service wordt geacht het e-mailadres te zijn dat je gebruikt om toegang te krijgen tot je Account. Het is jouw verantwoordelijkheid om wijzigingen in dat e-mailadres in je account bij te werken.

22. Dwangmaatregel

Je erkent dat schending van een bepaling van deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder deel 3, 7 (b) en (c), 8, en/of 14 van deze Algemene voorwaarden zal leiden tot onherstelbare schade voor ons en ons onvoldoende schadeloos zal stellen. Daarom kunnen wij naast andere rechtsmiddelen, zoals maar niet beperkt tot een rechtszaak wegens schending van het auteursrecht, een voorlopige maatregel vragen en verkrijgen tegen de schending of dreigende schending door jou of een Deelnemer. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat deze bepaling noodzakelijk is voor de bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en redelijk van omvang en aard is.

23. Overig

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met uitsluiting van het conflictenrecht (echter, voor zover van toepassing zonder afbreuk te doen aan wettelijke bepalingen van het dwingend recht).
 2. Je stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid en locatie van de rechtbanken van Den Haag, Nederland in verband met alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Service (echter, voor zover van toepassing zonder afbreuk te doen aan wettelijke bepalingen van het dwingend recht).
 3. Bij de uitvoering van al onze respectieve verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden zullen wij elk optreden als en de status hebben van onafhankelijke contractant van de andere partij, en geen van beide partijen zal optreden als of een agent of werknemer zijn van de andere partij.
 4. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of geschaad en wordt er een geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling van vergelijkbare intentie en economische impact voor in de plaats gesteld.
 5. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden tijdens je abonnementsperiode wijzigen. Wij zullen je tijdig (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) op de hoogte stellen van materiële wijzigingen vóór de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Algemene voorwaarden. Tot die ingangsdatum heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijzigingen, als de wijzigingen niet wettelijk verplicht zijn of gemaakt zijn om veiligheidsrisico's aan te pakken.Indien je dit bezwaar maakt, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten de Service voort te zetten onder de oude Voorwaarden of je toestaan de Service te beëindigen.
 6. De bepalingen van deze Algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met hun eerlijke betekenis, en niet strikt voor of tegen een partij, ongeacht welke partij deze Algemene voorwaarden of een specifieke bepaling ervan heeft opgesteld. De gebruikte titels dienen om het lezen te vergemakkelijken en definiëren of beïnvloeden niet de betekenis of interpretatie van de tekst.
 7. De verklaring van afstand van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden is niet effectief, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij waartegen de verklaring wordt afgedwongen. Het niet aandringen door een partij, in één of meer gevallen, op uitvoering van een van deze voorwaarden of bepalingen zal niet worden opgevat als een afstand van toekomstige uitvoering van enige voorwaarden, afspraken of bepalingen van deze Licentie, en de verplichtingen van elke partij met betrekking daartoe blijven volledig van kracht.
 8. Deze Algemene voorwaarden zijn bindend voor de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Je mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de Service of deze Algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet overdragen aan een derde partij zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen aan een gelieerde onderneming of aan een opvolger van ons bedrijf.
 9. Indien je niet in Nederland bent gevestigd, ga je ermee akkoord dat de artikelen 6:232, 234 (1) jo 6:230c en 235 (1) en (3) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Deze artikelen hebben betrekking op de wijze waarop deze Algemene voorwaarden in een online omgeving beschikbaar worden gemaakt en worden overeengekomen.
 10. Je stemt ermee in dat de artikelen 6:227b en 6:227c van het Nederlands Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, voor zover daarvan kan worden afgeweken. Deze artikelen hebben betrekking op de wijze waarop elektronische overeenkomsten tot stand komen en op de informatie die daarbij moet worden verstrekt.
 
 

Datum

Wijziging

13 januari 2022

Het schrappen van het privacyschild en de doorgifte van gegevens buiten de EER.

13 januari 2022

Onze bedrijfsnaam is gewijzigd van Quizworks naar Easy LMS.

8 februari 2024

Tekst uit artikel 12 (e)-(q) betreffende Easy-LMS als gegevensverwerker vervangen door Overeenkomst voor gegevensverwerking.

Overeenkomst voor gegevensverwerking toegevoegd

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin direct vandaag!

Sluit je aan bij bijna 1 miljoen gebruikers en probeer dit fantastische programma!

Registreer je gratis