Algemene voorwaarden

1. Wat is het doel van deze Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn een wettelijke overeenkomst tussen de persoon of rechtspersoon die zich registreert om toegang tot onze LMS service ("jij", "jou" of "klant") te krijgen en Easy LMS B.V. ("EasyLMS", "we", of "Wij").

Deze Algemene voorwaarden bepalen onze respectievelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot jouw toegang en gebruik en de ondersteuning van het online Learning Management System (de "Service") en aanverwante elektronische documentatie (gezamenlijk de "Materialen").

2. Welke voorwaarden gelden voor de Deelnemers?

Jouw Deelnemers (gedefinieerd in deel 3 hieronder) moeten deze Algemene voorwaarden naleven, voor zover deze betrekking hebben tot hun toegang en gebruik van de Service. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid dat de Deelnemers deze voorschriften naleven. Wij verwachten dat je volledig op eigen kosten toeziet op de naleving van deze voorwaarden en actie onderneemt tegen Deelnemers die de voorwaarden schenden.

3. Waaruit bestaat de Service?

Op basis van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en je betaling van de Vergoedingen in overeenstemming met artikel 6 hieronder, verlenen wij je het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht op toegang tot en gebruik van de Service op afstand, uitsluitend voor je eigen zakelijke doeleinden. Wij verlenen je daarbij ook het recht om je deelnemers ("Deelnemers") op afstand toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de inhoud (bijv. Cursussen, Examens, Beoordelingen, Quizzen) die je hebt gemaakt en/of geüpload via je gebruik van de Service ("Inhoud"). Wij verlenen geen (i) recht om andere personen of entiteiten dan Deelnemers toegang te verlenen tot de Service en deze te gebruiken, (ii) geen recht voor jou om de Service te betreden en te gebruiken buiten je eigen zakelijke doeleinden. De Service ondersteunt moderne versies van alle gebruikelijke browsers.

4. Wat kan ik doen als ik problemen of vragen heb?

Als je problemen ondervindt met de Service, of als je vragen hebt over de Service, kun je contact met ons opnemen via de helpfunctie in het dashboard van de Service of per e-mail. Je kunt geen contact met ons opnemen via de telefoon. Wij beantwoorden je berichten tijdens werkdagen, met uitzondering van nationale feestdagen in Nederland, tussen CET 09:00 en 22:00 uur. Wij proberen je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar wij kunnen geen antwoord- of verwerkingstijden aangeven. De Service wordt geleverd "zoals het is", "waar het is". Wij geven geen garanties met betrekking tot de Service, bijvoorbeeld dat deze nooit wordt onderbroken, dat deze foutloos is of dat deze volledig functioneert. 

5. Wat gebeurt er als de Service verandert?

Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken een deel of het geheel van de functionaliteit of het toepassingsgebied van de Service wijzigen, herzien, aanpassen of verwijderen (permanent of tijdelijk) (een "Update"). Na een dergelijke Update wordt de definitie van de term "Service" automatisch gewijzigd zonder enige verdere actie van de kant van een van de partijen om een dergelijke Update op te nemen. Wij kunnen de Service ook verwijderen of stopzetten (permanent of tijdelijk) naar eigen goeddunken na een redelijke kennisgeving, zonder aansprakelijk te zijn voor enige kosten of schade. Wij zullen in dat geval de door jou vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen voor de resterende abonnementsperiode waarvoor de Service wordt stopgezet.

6. Hoe betaal ik de Kosten?

Je betaalt de vergoedingen voor toegang en gebruik van de Servcie ("Vergoedingen") zoals aangegeven op de website. Wij innen de Vergoedingen elke maand of elk kalenderjaar, afhankelijk van het abonnement dat je kiest via je Account (gedefinieerd in deel 7, hieronder). Indien wij om welke reden dan ook de betaling niet kunnen innen, behouden wij ons het recht voor je abonnement te verlagen naar de gratis versie van de Service of je toegang tot en gebruik van de Service te blokkeren, zonder aansprakelijk te zijn voor kosten of schade. De vergoedingen variëren afhankelijk van het type LMS-oplossing dat je hebt gekozen. Je kunt de gekozen oplossing te allen tijde upgraden via je Account, waarna wij de extra Vergoedingen voor de upgrade innen. Je kunt het abonnement ook downgraden. In dat geval, als je een maandabonnement hebt, verlagen wij de Vergoedingen dienovereenkomstig vanaf de volgende maand, en als je een jaarabonnement hebt, verlagen wij de Vergoedingen dienovereenkomstig vanaf het begin van het volgende jaar. Je bent verantwoordelijk voor alle verkopen, accijnzen, BTW en alle andere belastingen in verband met je gebruik van de Service, met uitzondering van belastingen op onze netto-inkomsten. Wij kunnen de Vergoedingen op een redelijke manier verhogen (en je creditcard factureren voor dergelijke verhoogde Vergoedingen) nadat we dit dertig (30) dagen van tevoren aan je hebben gemeld.

7. Wat is de locatie van de Service en hoe kan ik toegang krijgen?

 1. Locatie van de Service en Toegang. De Service wordt gehost op één of meerdere servers die wij bezitten of gebruiken en die via het internet toegankelijk zijn voor jou en de Deelnemers.
 2. Jouw Account. Je moet een account ("Account") bij ons hebben om toegang tot de Service te krijgen. Daarvoor moet je een unieke gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken ("Accountinloggegevens"). De Accountinloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Je bent persoonlijk verantwoordelijk om die informatie vertrouwelijk en veilig te behandelen en te bewaren.
 3. Toegang voor Deelnemers. In het dashboard van de Service kun je aangeven of Deelnemers een account ('Deelnemersaccount') aan moeten maken om toegang tot de inhoud te krijgen. In dat geval moeten Deelnemers een e-mailadres en/of (gebruikers)naam en/of wachtwoord ingeven ("Inloggegevens van deelnemers"). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Deelnemers de juiste Inloggevens gebruiken en dat zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet met anderen delen.
 4. Monitoren. Wij hebben het recht maar niet de verplichting om de toegang tot de Service te controleren en, zonder beperking van de rechtsmiddelen die wij hieronder of bij wet hebben, kunnen wij jou of een Deelnemer die deze Voorwaarden schendt de toegang ontzeggen.

8. Zijn er voorwaarden of beperkingen voor het gebruik van de Service?

Ja. Er zijn voorwaarden voor en beperkingen op het gebruik van de Service, namelijk:

 1. Je zorgt zelf voor de nodige apparatuur. Zowel jij als je Deelnemers moeten op eigen kosten zorgen voor de hardware, een internetverbinding en extra's die je nodig hebt om toegang tot de Sercvie te krijgen en deze te gebruiken.
 2. Geen kopieën. De Service wordt beschermd volgens de internationale intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsgeheimen en verdragen. Tenzij in dit onderdeel anders wordt bepaald, is het jou en de Deelnemer niet toegestaan om kopieën van de Service of bijbehorende Materialen te maken.
 3. Reverse Engineering en soortgelijke acties zijn niet toegestaan. Neither you, nor any Participant may, nor cause or permit any of your employees or any third party to modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, translate or create derivative works based on the Service without our prior written consent, which we may withhold in our sole discretion.
 4. No rent, lease, or transfer. Noch jij, noch een Deelnemer mag de Service wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, ontleden, uit elkaar halen of een van je werknemers of een derde partij toestemming geven voor het maken van afgeleide werken op basis van de Service zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren.
 5. Toegangsinformatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schadeclaim, schade of andere aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van enige toegangsinformatie voor een account of toegangsinformatie voor Deelnemers; dit is zonder beperking van enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid. Indien toegangsinformatie tot een account of toegangsinformatie voor Deelnemers in gevaar wordt gebracht, is het jouw verantwoordelijkheid om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat het account en/of het Deelnemersaccount kan worden gedeactiveerd en er een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kan worden ingesteld.
 6. Manier van gebruik. Je bent volledig verantwoordelijk voor elke activiteit op naam van jouw Account, waaronder elke activiteit van Deelnemers via een Deelnemersaccount. Het is jou en de Deelnemer niet toegestaan de Service voor illegale of onbevoegde doeleinden te gebruiken. Het is jou, tijdens het gebruik van de Servcie, niet toegestaan om de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten en andere wetten, te schenden. Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, Inhoud en Accounts verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is/zijn of de intellectuele eigendomsrechten van een partij, deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving schendt.
 7. Export controlevergunning. Je verklaart en garandeert dat noch jij, noch een Deelnemer de Sercvie zal gebruiken op een manier waarvoor wij, jij of de Deelnemer een exportcontrolevergunning moet verkrijgen, hetzij van een Amerikaanse, EU- of andere autoriteit. Dergelijk gebruik omvat zonder beperking training of gebruik voor biologische, chemische, nucleaire of andere wapens en voor andere militaire of nucleaire apparatuur.
 8. Gebruik en Opslag. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount of het gebruik van de Service via een Account uitschakelen als het gegevensverbruik van een dergelijk Account het door ons vastgestelde gemiddelde verbruik binnen de periode van een maand overschrijdt. Dit omvat, zonder enige beperking, een door ons vastgesteld bandbreedtegebruik, aantal uitvoeringen en een maximumaantal gelijktijdige Deelnemers. Wij kunnen bovendien, naar eigen goeddunken, een Account of Deelnemersaccount uitschakelen of de opslagcapaciteit van een dergelijke account beperken als de opslag het gemiddelde verbruik overschrijdt (zoals door ons is vastgesteld). Indien dit het geval is, brengen we je daarover op de hoogte.

9. Hoe word ik eigenaar van de Service?

Wij verkopen de Service niet aan je, maar geven je het recht op toegang en gebruik van de Service volgens onze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden het eigendomsrecht over de Service en alle intellectuele eigendomsrechten van de Service en de Materialen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle octrooien, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, handelsmerken, eigendomsrechten en andere rechten. Je gaat ermee akkoord dat we, na redelijke kennisgeving, op elk moment je gebruik van de Service en dat van de Deelnemers kunnen onderwerpen aan een audit inzake deze Algemene voorwaarden. Zowel wij als onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet specifiek in deze Algemene voorwaarden vermeld zijn.

10. Kan ik Inhoud aanmaken en uploaden wanneer ik wil?

Jij bepaalt welke Inhoud je aanmaakt en uploadt tijdens het gebruik van de Service. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je toestemming hebt om de Inhoud te gebruiken en dat die niet het eigendom van een derde is die je daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Ook is het jouw verantwoordelijkheid om te controleren of de Inhoud overeenstemt met het gebruik, zoals dat in onderdeel 8 (f) hierboven is vastgelegd.

11. Ben ik eigenaar van de Inhoud?

Ja. Jij, of jouw licentiegevers, zijn zowel eigenaar van de Inhoud die jullie tijdens het gebruik van de Service aanmaken of uploaden als van de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke Inhoud. Wij eisen de eigendomsrechten met betrekking tot jouw Inhoud niet op. 

12. Hoe zit het met de persoonsgegevens van mij en mijn Deelnemers?

 1. Jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen en gebruiken een deel van je persoonsgegevens (waaronder identificeerbare informatie) om ervoor te zorgen dat je van de Service gebruik kunt maken en om ons inzicht te geven in de manier waarop de Service gebruikt wordt. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.
 2. Persoonsgegevens van Deelnemers. Wanneer je van onze Service gebruikmaakt, is het waarschijnlijk dat je persoonsgegevens ('Persoonsgegevens') van Deelnemers aanmaakt en uploadt. Je kunt ervoor kiezen welke gegevens Deelnemers in moeten geven voordat ze toegang krijgen tot de Inhoudt. Deze gegeven zijn bijvoorbeeld het telefoonnummer, land, geslacht, de geboortedatum, straatnaam, postcode, woonplaats, functietitel en werknemers-ID van een Deelnemer.
 3. Geen vertrouwelijke gegevens. Je kunt ook zelf de vragen aanpassen. Als reactie op je vragen moeten Deelnemers soms Persoonsgegevens invoeren. Jij staat er voor in en garandeert dat je jouw Deelnemers niet vraagt Persoonsgegevens in te geven die in een speciale categorie vallen of tegenstrijdig zijn met de toepasselijke wetsbepalingen voor vertrouwelijke persoonsgegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid,  geloofsovertuiging, politieke opvattingen, biometrische identificatiegegevens, genetische gegevens, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of het seksueel gedrag, ras, lidmaatschap van een vakvereniging en crimineel verleden van Deelnemers. Wij hebben onze veiligheidsmaatregelen niet afgestemd op het verwerken van speciale of vertrouwelijke categorieën van Persoonsgegevens.
 4. Jouw verantwoordelijkheden. Het is jouw verantwoordelijkheid - en je garandeert en waarborgt dat je - voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens met betrekking tot de Persoonsgegevens die in de Service worden gecreëerd of geüpload. Dit omvat zonder beperking het hebben van een rechtsgrond (bv. geldige toestemming indien vereist) voor de indiening van de Persoonsgegevens en het verzekeren dat de Deelnemers de wettelijke leeftijd hebben voor de verstrekking van hun Persoonsgegevens.
 5. Bepalingen inzake gegevensverwerking. In de onderstaande delen leggen we uit hoe we de Persoonsgegevens van de Deelnemers verwerken zodat je gebruik kunt maken van de Service. In del 12 (b) hierboven hebben we het type Persoonsgegevens dat wordt verwerkt en de categorieën van betrokkenen toegelicht; hieronder lichten wij de aard van de verwerking toe.
 6. Persoonsgegevens worden enkel voor de Service verwerkt. Wij verwerken Persoonsgegevens, zodat je van de Service gebruik kunt maken. Wij verwerken de Persoonsgegevens niet voor onze eigen doeleinden. Wij mogen de Persoonsgegevens niet vrijgeven of verkopen aan derden. Het kan zijn dat wij bij wet verplicht worden om Persoonsgegevens aan een derde of overheidsinstantie te verstrekken, nadat zij een verzoek op basis van toepasselijke wetgeving hebben ingediend. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, brengen wij je daarvan op de hoogte, tenzij de toepasselijke wetgeving ons met het oog op het algemeen belang verbiedt je ervan op de hoogte te stellen.
 7. De Persoonsgegevens worden vertrouwelijk bewaard. Onze werknemers die met Persoonsgegevens werken, bewaren de Persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken ze alleen voor bovenstaande doeleinden.
 8. De Persoonsgegevens worden beschermd. We hebben de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de Persoonsgegevens te beschermen. Je vind hier meer informatie over in onze technische en organisatorische maatregelen. Aangezien de veiligheidsmaatregelen continu worden bijgewerkt, worden deze maatregelen ook van tijd tot tijd bijgewerkt.
 9. Jouw verantwoordelijkheden in verband met beveiliging. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Accountinloggegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren, aangezien deze je toegang tot je Account en persoonsgegevens geven. Als je een publiekelijk toegankelijke computer of ander apparaat gebruikt, zorg er dan altijd voor dat je uitlogt bij je Account voordat je de Service afsluit, zodat andere gebruikers geen toegang tot je Account hebben. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Deelnemers hun inloggegevens vertrouwelijk en veilig bewaren, aangezien zij daarmee toegang tot hun Persoonsgegevens hebben. Daarom is het belangrijk dat je ons op de hoogte brengt als de veiligheid van de Inloggegevens, van jouw Account of van een Deelnemer, in gevaar zijn.
 10. Wat gebeurt er bij een gegevenslek? Wij brengen je hiervan op de hoogte als dit leidt tot het verlies van, de onbedoelde of onwettige vernieling van, de wijziging van, de ongeautoriseerde bekendmaking van of de toegang tot de Persoonsgegevens (een "Gegevenslek"). Naar aanleiding van jouw verzoek geven we je de relevante informatie over het gegevenslek, zodat jij de bevoegde instanties of de Deelnemers zo nodig op de hoogte kunt stellen.
 11. Wij gebruiken service providers. Om je de Service te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van onze eigen service providers. Je geeft ons je algemene toestemming om gebruik te maken van deze service providers. De service providers slaan de persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 12. Wat gebeurt er als we een service provider toevoegen of wisselen van service provider? Je wordt op de hoogte gebracht als wij een service provider toevoegen of van service provider wisselen. Je kunt binnen 7 dagen na dat bericht bezwaar maken. Als het verwerken van de persoonsgegevens hierdoor niet ongunstig wordt beïnvloed, vragen we je geen bezwaar te maken, zodat we de Service aan je kunnen blijven aanbieden. Als je wel tijdig bezwaar maakt, en we de Dienst niet binnen 14 dagen na je bezwaar kunnen aanpassen waardoor jij het bezwaar intrekt, kun je de Service beëindigen, waarna wij de vooraf betaalde Kosten voor de overgebleven abonnementsperiode vergoeden en de Service voor die periode stopzetten.
 13. Hoelang gebruiken en bewaren wij Persoonsgegevens? Wij gebruiken de persoonsgegevens zolang je de Service gebruikt. Controleer voordat je je abonnement beëindigd of je de Persoonsgegevens in je Account hebt geëxporteerd en verwijderd. Als we je Account blokkeren door het niet naleven van de Algemene voorwaarden, sturen wij, op jouw verzoek (dat je binnen 10 dagen na het blokkeren van je Account moet indienen), de Persoonsgegevens naar je toe of we geven je, naar eigen goeddunken, drie dagen toegang tot je Account om alleen je Persoonsgegevens te exporteren en te verwijderen. Als je na deze periode je Persoonsgegevens niet hebt verwijderd, behouden wij ons het recht voor om dit te doen, tenzij de toepasselijke wetgeving ons ertoe verplicht bepaalde Persoonsgegevens te bewaren.
 14. Hoe kunnen Deelnemers vragen stellen of verzoeken indienen in verband met hun Persoonsgegevens? Via je Account heb je toegang tot de Persoonsgegevens en kun je deze wijzigen, verwijderen of downloaden. Als een Deelnemer ons een vraag stelt of een verzoek heeft met betrekking tot hun Persoonsgegevens, sturen wij dit naar je door, zodat jij de vraag of het verzoek zelf kunt afhandelen. Met inachtneming van bovenstaande en de aard van het verwerken voorzien wij je van verdere ondersteuning bij het beantwoorden van verzoeken van Deelnemers om hun rechten uit te oefenen volgens de toepasbare wetgeving over persoonsgegevens.
 15. Welke andere hulp bieden jullie? Rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover wij beschikken, zullen wij je op redelijke wijze bijstaan bij de naleving van de toepasselijke verplichtingen inzake beveiliging, kennisgeving van gegevensinbreuk, beoordeling van de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer en voorafgaande raadpleging. Daarnaast zullen wij je, na een redelijke kennisgeving, de informatie verstrekken die je nodig hebt om te controleren of wij de bepalingen van dit deel 12 naleven. Dergelijke informatie is Vertrouwelijke Informatie zoals gedefinieerd in deel 13 hieronder.
 16. Redelijke vergoedingen voor extra ondersteuning. Wij behouden ons het recht voor om Kosten aan te rekenen voor extra hulpverlening buiten onze normale ondersteuning.
 17. Welke wetgeving is van toepassing voor het verwerken van Persoonsgegevens? Je gaat ermee akkoord dat de Nederlandse wetten van toepassing zijn op het verwerken van Persoonsgegevens.

13. Moet ik de informatie vertrouwelijk behandelen?

Je erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden en de Service onze vertrouwelijke informatie bevatten ("Vertrouwelijke Informatie"), en je stemt er hierbij mee in om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven met tenminste dezelfde mate van zorgvuldigheid als waarmee je de vertrouwelijkheid van je eigen meest vertrouwelijke informatie bewaart. Ongeacht het voorgaande, in het geval dat je door een geldig bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie verplicht wordt Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, kun je dergelijke Vertrouwelijke Informatie openbaar maken op voorwaarde dat je ons daarvan eerst onmiddellijk op de hoogte stelt, zodat wij de mogelijkheid hebben om bescherming te zoeken tegen een dergelijk bevel tot openbaarmaking.

14. Jouw verklaringen en garanties.

Zonder andere verklaringen en garanties in deze Voorwaarden te beperken, verklaar en garandeer je ons dat: (i) je de volledige bevoegdheid en autoriteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan namens de entiteit waarvoor je werkt, voor zover van toepassing, (ii) je niet voorkomt op een lijst van personen of partijen waarvoor beperkingen gelden, onder welke jurisdictie dan ook, (iii) je niet gevestigd bent in, noch toegang hebt tot en gebruik zult maken van de Service vanuit een land dat voorkomt op een export controlelijst van de VS, de EU of een andere autoriteit. Je stemt er ook mee in dat je over de nodige vaardigheden en kwalificaties beschikt om de Service competent te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

15. Jouw schadeloosstelling.

Je zult ons en onze dochterondernemingen, licentiegevers en gelieerde ondernemingen (en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, tekortkomingen, vonnissen, beoordelingen, boetes, kosten en andere uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) de toegang van (Deelnemers) tot de Service, (ii) het gebruik of misbruik van de Service (met inbegrip van enige Inhoud en andere gegevens of informatie die in de Service of het daardoor gecreëerde bestand of gegevensbestand worden ingevoerd), (iii) je inbreuk, of de inbreuk van een van je functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en/of Deelnemer op toepasselijke wetgeving, zoals wetgeving inzake intellectuele eigendom en privacywetgeving en (iv) je inbreuk, of de inbreuk van een van je functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en/of Deelnemer op een van de bepalingen van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot een van je verklaringen en garanties in deze Algemene voorwaarden.

16. Afwijzing van garanties.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, worden de Service (inclusief Materialen) en alle ondersteuning geleverd "zoals ze zijn" en "naar best vermogen" ("Inspanningsverbintenis") zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik en enige garantie van foutloze toepassing of niet-schending. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, garanderen wij niet het gebruik, de resultaten of de prestaties van de Service, dat de Service ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn, of dat de server(s) die de Service beschikbaar maakt (maken), vrij is (zijn) van virussen of andere schadelijke componenten.

17. Beperking van aansprakelijkheid.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal noch wij, noch enige persoon of entiteit die betrokken is geweest bij de creatie, productie, werking of ondersteuning van de Service aansprakelijk zijn (hetzij uit contrante, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), garantie, productaansprakelijkheid of een andere oorzaak) tegenover jou of enige andere persoon of entiteit voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van zakelijke inkomsten of winst, bedrijfsonderbreking om welke reden dan ook, verlies van zakelijke informatie of gegevens, reputatieschade, persoonlijk letsel (lichamelijk of geestelijk of beide), goodwill, gebruik, je Inhoud, gegevens of andere immateriële verliezen of schending van toepasselijke privacywetgeving voortvloeiend uit (i) het gebruik, misbruik of onvermogen om de Service te gebruiken, (ii) de kosten van aankoop van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of vertalingen die zijn aangegaan via of van de Service, (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van je overdrachten of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de Service, (v) beëindiging van jouw Account of de Accounts van Deelnemers, of (vi) enige andere zaak met betrekking tot de Service of het gebruik daarvan, zelfs indien je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal onze volledige aansprakelijkheid meer bedragen dan het totale bedrag dat je aan ons hebt betaald onder deze Voorwaarden. De beperking van aansprakelijkheid in deze paragraaf is niet van toepassing voor verliezen of aansprakelijkheid van onze kant als gevolg van grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van ons management. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade tenzij wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld, waarbij het verzuim gedetailleerd is omschreven en ons een redelijke termijn van ten minste twee weken is gegund om het verzuim te herstellen, en wij het verzuim niet binnen deze termijn hebben hersteld..

18. Hoe kan ik de Service beëindigen?

Je kunt te allen tijde besluiten de Service te beëindigen en je Account te verwijderen in het Service-dashboard. Indien je de Service tijdens de abonnementsperiode beëindigt, zullen wij de reeds betaalde Vergoedingen voor die periode, die een maandelijkse of een jaarlijkse periode kan zijn, niet terugbetalen. Zolang je de Service niet voor het einde van je abonnementsperiode beëindigt, wordt je abonnement automatisch verlengd voor dezelfde abonnementsperiode (d.w.z. maandelijks of jaarlijks). 

19. Kunnen jullie de Service beëindigen en mijn Account blokkeren?

Ja. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving de Service onmiddellijk beëindigen en je Account blokkeren zonder dat wij daarvoor schadeplichtig kunnen worden gesteld, als:

 1. Jij en/of een Deelnemer voldoet niet aan enige bepaling van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen tot betaling van Vergoedingen en de verplichting om deze Voorwaarden af te dwingen tegenover Deelnemers die deze schenden;
 2. We erachter komen dat jij of een Deelnemer auteursrechtelijk materiaal onrechtmatig via de Service hebt overgedragen zonder daarvoor een licentie, geldige reden of eerlijk gebruik privilege hebt om dat te doen;
 3. Jij onderdeel 3, 7 (b) en (c), 8 of 14 van deze Algemene voorwaarden schendt of de schending hiervan toestaat;
 4. Wij gegronde redenen hebben om te geloven dat het gebruik of misbruik van de Service door jou of een Deelnemer onze commerciële belangen of de reputatie van de Service kunnen schaden. 

20. Wat gebeurt er nadat de Service beëindigd is?

Na het beëindigen van de Service, (i) moet je zo snel mogelijk stoppen met het gebruik en alle Vertrouwelijke Informatie aan ons terugsturen, (ii) tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is in deze Voorwaarden, zullen alle rechten en licenties die op grond hiervan aan jou en de Deelnemers zijn verleend automatisch en zonder verdere actie worden beëindigd, (iii) hebben wij het recht de toegang tot en het gebruik van de Service en het Account en Deelnemersaccounts te blokkeren, en (iv) worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Je moet ervoor zorgen dat je alle Inhoud via je Account hebt opgevraagd voordat je je abonnement beëindigt. Indien wij je Account blokkeren, kunnen we de Inhoud aan je teruggeven, maar we zijn daartoe niet verplicht.

Na beëindiging blijven de artikelen 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 en 23 en alle andere bepalingen van deze Voorwaarden die bedoeld zijn om na beëindiging van de Service van kracht te blijven, voor zover de in die onderdelen beschreven omstandigheden zich na overeenkomst voordoen.. 

21. Hoe wordt de berichtgeving verstuurd?

Alle kennisgevingen die op grond van deze Voorwaarden vereist zijn of in verband met de Service worden verstrekt, worden verondersteld verstrekt te zijn vanaf de dag dat zij naar jou zijn gemaild of in de Service zijn geplaatst. Het e-mailadres voor kennisgevingen en verzoeken in verband met de Service wordt geacht het e-mailadres te zijn dat je gebruikt om toegang te krijgen tot je Account. Het is jouw verantwoordelijkheid om wijzigingen in dat e-mailadres in je account bij te werken.

22. Dwangmaatregel

Je erkent dat schending van de deel 3, 7 (b) en (c), 8, en/of 14 van deze Algemene voorwaarden zal leiden tot onherstelbare schade voor ons en ons onvoldoende schadeloos zal stellen. Daarom kunnen wij naast andere rechtsmiddelen, zoals maar niet beperkt tot een rechtszaak wegens schending van het auteursrecht, een voorlopige maatregel vragen en verkrijgen tegen de schending of dreigende schending door jou of een Deelnemer. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat deze bepaling noodzakelijk is voor de bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en redelijk van omvang en aard is.

23. Overig

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met uitsluiting van het conflictenrecht.
 2. Je stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid en locatie van de rechtbanken van Den Haag in verband met alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Service.
 3. Bij de uitvoering van al onze respectieve verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden zullen wij elk optreden als en de status hebben van onafhankelijke contractant van de andere partij, en geen van beide partijen zal optreden als of een agent of werknemer zijn van de andere partij.
 4. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of geschaad en wordt er een geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling van vergelijkbare intentie en economische impact voor in de plaats gesteld.
 5. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden tijdens je abonnementsperiode wijzigen. Wij zullen je vóór de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Algemene voorwaarden op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Tot die ingangsdatum heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijzigingen. Indien je dit bezwaar maakt, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten de Service voort te zetten onder de oude Voorwaarden of je toestaan de Service te beëindigen.
 6. De bepalingen van deze Algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met hun eerlijke betekenis, en niet strikt voor of tegen een partij, ongeacht welke partij deze Algemene voorwaarden of een specifieke bepaling ervan heeft opgesteld. De gebruikte titels dienen om het lezen te vergemakkelijken en definiëren of beïnvloeden niet de betekenis of interpretatie van de tekst.
 7. De verklaring van afstand van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden is niet effectief, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij waartegen de verklaring wordt afgedwongen. Het niet aandringen door een partij, in één of meer gevallen, op uitvoering van een van deze voorwaarden of bepalingen zal niet worden opgevat als een afstand van toekomstige uitvoering van enige voorwaarden, afspraken of bepalingen van deze Licentie, en de verplichtingen van elke partij met betrekking daartoe blijven volledig van kracht.
 8. Deze Algemene voorwaarden zijn bindend voor de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Je mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de Service of deze Algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet overdragen aan een derde partij zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen aan een gelieerde onderneming of aan een opvolger van ons bedrijf.
 9. Indien je niet in Nederland bent gevestigd, ga je ermee akkoord dat de artikelen 6:232, 234 en 235 (1) en (3) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Deze artikelen hebben betrekking op de wijze waarop deze Algemene voorwaarden in een online omgeving beschikbaar worden gemaakt en worden overeengekomen.
 10. Je stemt ermee in dat de artikelen 6:227b en 6:227c van het Nederlands Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, voor zover daarvan kan worden afgeweken. Deze artikelen hebben betrekking op de wijze waarop elektronische overeenkomsten tot stand komen en op de informatie die daarbij moet worden verstrekt.
 
 

Datum

Wijziging

13 januari 2022

Het schrappen van het privacyschild en de doorgifte van gegevens buiten de EER.

13 januari 2022

Onze bedrijfsnaam is gewijzigd van Quizworks naar Easy LMS.

 

Begin direct vandaag!

Sluit je aan bij bijna 1 miljoen gebruikers en probeer dit fantastische programma!

Registreer je gratis