Warunki użytkowania

Możesz pobrać niniejsze Warunki użytkowania tutaj (wersja angielska).

1. Czym są niniejsze Warunki użytkowania?

Niniejsze warunki użytkowania (zwane „Warunkami”) są umową prawną zawartą pomiędzy osobą lub podmiotem rejestrującymi się w celu uzyskania dostępu do korzystania z naszej usługi LMS (odpowiednio zwroty: „Ty” lub „Klient”) a Easy LMS B.V. (odpowiednio zwroty: „Easy LMS” lub „my”).

Niniejsze warunki regulują nasze prawa i obowiązki w odniesieniu do Twojego dostępu, użytkowania i wsparcia, dotyczących systemu zarządzania nauczaniem online (zwanym „Usługą”) i powiązanej dokumentacji elektronicznej („Materiały”).

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, który udziela swoim klientom dostępu do Usługi, niniejsze Warunki mają również zastosowanie do tych klientów i ich administratorów (odpowiednio zwroty: „Klienci” lub „Ty”). Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że jego klienci przestrzegają niniejszych Warunków. Na nasze żądanie będziesz musiał na własny koszt wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków wobec klientów, którzy je naruszają.

2. Jakie zasady obowiązują Uczestników?

Uczestnicy (zdefiniowani w punkcie 3) muszą również przestrzegać niniejszych Warunków, o ile dotyczą one dostępu i korzystania z Usługi. Twoim obowiązkiem jest zadbać, aby Uczestnicy przestrzegali tych przepisów. Na naszą prośbę będziesz musiał egzekwować niniejsze zapisy wobec Uczestników, którzy je naruszą.

3. Z czego składa się Usługa?

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków i uiszczenia Opłat zgodnie z punktem 6 poniżej, udzielamy Ci niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do zdalnego dostępu i korzystania z Usługi wyłącznie do własnych celów biznesowych tylko – te cele biznesowe obejmują również umożliwienie Twoim Klientom dostępu do Usługi i korzystania z niej do własnych celów biznesowych, ale wykluczają komercyjne wykorzystanie Usługi. W ten sposób udzielamy Ci również prawa do umożliwienia twoim uczestnikom (zwanym „Uczestnikami”) zdalnego dostępu i korzystania z treści (np. Kursów, Egzaminów, Quizów, Ocen), które utworzyłeś i/lub przesłałeś za pośrednictwem Usługi (zwanymi „Treściami”). Termin „Treści” obejmuje również wiadomości lub inne treści przesyłane przez Ciebie za pomocą Usługi. Nie udzielamy Ci (i) żadnego prawa do zezwalania osobom lub podmiotom innym niż Uczestnicy oraz (inni) administratorzy w organizacji Klienta na dostęp do Usługi i korzystanie z niej, (ii) prawa do dostępu do Usługi i korzystania z niej poza własnymi celami biznesowymi (które mogą polegać na udostępnianiu Treści Twoim Klientom i ich Uczestnikom). Usługa obsługuje nowoczesne wersje wszystkich zwykłych przeglądarek.

4. Co w przypadku, gdy mam problemy lub pytania?

Jeśli masz problemy z Usługą lub pytania dotyczące Usługi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji pomocy w panelu sterowania Usługi lub poczty e-mail. Nie możesz skontaktować się z nami telefonicznie. Odpowiemy na Twoje wiadomości w dni powszednie,
z wyłączeniem świąt państwowych w Holandii, między 9:00 a 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją wiadomość tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy podać żadnych konkretnych czasów odpowiedzi ani terminów realizacji. Usługa świadczona jest
„w stanie, w jakim jest i w miejscu, w którym się znajduje”. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do Usługi, na przykład, że nigdy nie jest przerywana, że jest bezbłędna lub posiada pełną funkcjonalność. 

5. Co się stanie, jeśli Usługa ulegnie zmianie?

Możemy zmieniać, poprawiać, modyfikować lub usuwać (trwale lub tymczasowo) część lub całość funkcjonalności lub zakresu Usługi
w dowolnym momencie i według własnego uznania („Aktualizacja”).
Po takiej Aktualizacji definicja terminu „Usługa” zostanie automatycznie poprawiona bez żadnych dalszych działań ze strony którejkolwiek ze stron
w celu włączenia danej Aktualizacji. Możemy również usunąć lub przerwać (trwale lub tymczasowo) Usługę według naszego wyłącznego uznania po uprzednim rozsądnym powiadomieniu, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody. W takim przypadku zwrócimy opłaty, które uiściłeś z góry, za pozostały okres subskrypcji, dla którego Usługa zostanie przerwana.

6. Jak dokonywać Opłat?

Opłat za dostęp i możliwość korzystania z Usługi (zwanych „Opłatami”) dokonujesz w kwotach wskazanych na stronie internetowej. Pobieramy Opłaty co miesiąc lub co rok kalendarzowy, w zależności od abonamentu wybranego dla Twojego Konta (termin „Konto” jest zdefiniowany w punkcie
7 poniżej). Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy pobrać płatności, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia subskrypcji do bezpłatnej wersji Usługi lub zablokowania dostępu i korzystania z Usługi, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody. Opłaty różnią się
w zależności od wybranego przez Ciebie rozwiązania LMS. Możesz zaktualizować wybrane rozwiązanie w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego Konta, po czym pobierzemy dodatkowe opłaty za aktualizację. Możesz także przejść na niższą wersję subskrypcji. W takim przypadku, jeśli masz abonament miesięczny, odpowiednio obniżymy Opłaty w następnym miesiącu, a jeśli masz abonament roczny, odpowiednio obniżymy Opłaty od początku następnego roku. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie sprzedaże, akcyzę, VAT i wszystkie inne podatki związane
z korzystaniem z Usługi, inne niż podatki od naszego dochodu netto. Możemy w racjonalnym zakresie podnieść Opłaty (i obciążyć Twoją kartę kredytową za podwyższone Opłaty) po upływie trzydziestu (30) dni od wcześniejszego powiadomienia.

7. Jaka jest lokalizacja Usługi i jak można uzyskać do niej dostęp?

 1. Lokalizacja Usługi i dostęp. Usługa jest hostowana na jednym lub kilku serwerach będących naszą własnością lub przez nas używanych, i jest dostępna dla Ciebie i Uczestników przez Internet.

 2. Twoje Konto. Chcąc uzyskać dostęp do Usługi, musisz założyć u nas konto (zwane „Kontem”). Musisz podać unikalną nazwę użytkownika
  i hasło (tzw. „Informacje dostępowe do konta”). Informacje dostępowe do konta są osobiste i służą wyłącznie do Twojego użytku. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Informacji dostępowych do konta.

 3. Dostęp dla Uczestników. W panelu sterowania usługi możesz wskazać, czy uczestnicy będą musieli zarejestrować Konto (zwane „Kontem uczestnika”), aby uzyskać dostęp do Treści. W takim przypadku Uczestnik będzie musiał wprowadzić adres e-mail i/lub nazwę (użytkownika) i/lub hasło (tzw. „Informacje dostępowe uczestnika”). Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że Uczestnicy używają prawidłowych Informacji dostępowych uczestników oraz traktują je poufnie i ściśle osobiście.

 4. Prawo do odmowy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji Konta lub Konta uczestnika, według własnego uznania (np. z powodu niedopasowania Klienta lub Uczestnika do naszej grupy docelowej).
  W takim przypadku nie będziemy lub przestaniemy świadczyć Ci Usługi
  i zamkniemy Twoje Konto bez obowiązku opłaty jakichkolwiek kosztów lub odszkodowań. Zwrócimy Opłaty uiszczone z góry w wysokości proporcjonalnej do wykorzystania Usługi do momentu rozwiązania umowy.

 5. Monitorowanie. Mamy prawo, ale nie obowiązek monitorowania dostępu do Usługi i bez ograniczania jakichkolwiek środków wynikających
  z niniejszej umowy lub prawa możemy odmówić dostępu Tobie lub dowolnemu Uczestnikowi, który narusza niniejsze Warunki.

8. Czy istnieją jakieś warunki lub ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi?

Tak, istnieją warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi:

 1. Dostarczasz własny sprzęt. Ty oraz twoi Uczestnicy zapewniacie na własny koszt cały sprzęt, oprogramowanie (w tym przeglądarki internetowe), usługi internetowe i inne elementy niezbędne do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej.

 2. Zakaz kopiowania. Usługa jest chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi
  i tajemnicą handlową. O ile niniejszy punkt nie stanowi inaczej, to ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie wykonywać kopii Usługi ani Materiałów towarzyszących.

 3. Zakaz inżynierii odwrotnej i tym podobnych. Ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie powodować ani zezwalać żadnemu z twoich pracowników lub stronie trzeciej na modyfikowanie, adaptację, tłumaczenie, inżynierię wsteczną, dekompilację, dezasemblację, tłumaczenie lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której możemy odmówić według własnego uznania.

 4. Zakaz wynajmu, dzierżawy lub przeniesienia. Dostęp do Usługi jest przyznawany tylko Tobie i twoim Uczestnikom. Ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie przenosić, dzierżawić, cedować, wynajmować, dystrybuować, sprzedawać ani w inny sposób zbywać Usługi, w tym jakichkolwiek Materiałów, tymczasowo lub na stałe, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której możemy odmówić według własnego uznania. Możesz jednak oferować Uczestnikom Treści za opłatą. Przed przeniesieniem Usługi do upoważnionego przejmującego, przejmujący wyraża zgodę na piśmie na przyjęcie niniejszych Warunków.

 5. Informacje dostępowe. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, szkody lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć z nieuprawnionego użycia jakichkolwiek Informacji dostępowych do konta lub Informacji dostępowych uczestnika; nie ogranicza to żadnych innych postanowień niniejszych Warunków dotyczących odpowiedzialności. W przypadku naruszenia jakichkolwiek Informacji dostępowych do konta lub Informacji dostępowych uczestnika, twoim obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie nas o tym, aby Konto i/lub Konto uczestnika można było dezaktywować oraz podać nową nazwę użytkownika i hasło.

 6. Sposób użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na twoim Koncie, w tym działania innych administratorów (np. u Twoich klientów lub w Twojej własnej organizacji), których upoważniłeś do Konta i obejmujące działania Uczestników za pośrednictwem Kont uczestników. Nikt nie może korzystać z Usługi
  w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych. Podczas korzystania z Usługi nie możecie naruszać żadnych obowiązujących przepisów, w tym między innymi praw autorskich, praw i przepisów dotyczących czynów niedozwolonych, ani nie wykorzystywać ich w żaden sposób, który jest lub może być szkodliwy dla reputacji naszej i/lub reputacji Usługi lub z naruszeniem niniejszych Warunków. Obejmuje to między innymi Treści lub działania, które są niezgodne z prawem, nielegalne, obraźliwe, zagrażające, oszczercze, zniesławiające, szkalujące, pornograficzne, dyskryminujące, niewłaściwe, drażliwe politycznie, dezinformujące, obsceniczne lub w inny sposób budzą sprzeciw lub naruszają prawa własności intelektualnej stron, niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo, oprócz wszystkich naszych praw. Nie możesz używać Usługi do wysyłania nikomu niechcianych wiadomości, niezależnie od tego, czy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

 7. Usuwanie. Akceptujesz i potwierdzasz, że możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać Treści oraz tymczasowo lub trwale dezaktywować Konta zawierające Treści lub odnoszące się do działań, które wyłącznie według naszego uznania naruszają powyższe postanowienie dotyczące sposobu użytkowania, np. za uprzednim powiadomieniem lub bez niego oraz jako dodatek do wszystkich naszych innych praw.

 8. Licencja kontroli eksportu. Oświadczasz i gwarantujesz, że ani ty, ani żaden Uczestnik nie będziecie korzystać z Usługi w żaden sposób, który wymagałby od nas, Ciebie lub Uczestnika uzyskania licencji kontroli eksportu, czy to od władz USA, UE czy innego organu. Takie użycie obejmuje między innymi szkolenie lub użytkowanie dotyczące broni, zarówno biologicznej, chemicznej, jądrowej lub innej, jak i wszelkich innych urządzeń wojskowych lub jądrowych.

 9. Korzystanie i przechowywanie. Możemy, według własnego uznania, zawiesić lub wyłączyć dowolne Konto lub Konto uczestnika lub korzystanie z Usługi za pośrednictwem Konta, jeżeli korzystanie z takiego Konta przekroczy średnie, określone przez nas, zużycie w dowolnym okresie jednego miesiąca; obejmuje to między innymi wykorzystanie przepustowości, całkowitą liczbę gier i maksymalną liczbę jednoczesnych Uczestników przez nas określoną. Możemy również, według własnego uznania, zawiesić lub wyłączyć dowolne Konto lub Konto uczestnika lub ograniczyć pojemność dyskową w odniesieniu do takiego Konta, jeśli miejsce w pamięci przekroczy średnie zużycie (przez nas określone). Jeśli to zrobimy, prześlemy Ci uzasadnione powiadomienie.

9. Czy otrzymam prawo własności do Usługi?

Nie sprzedajemy Tobie Usługi, ale jedynie dajemy Ci prawo dostępu do Usługi i korzystania z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami. My oraz nasi licencjodawcy zachowujemy prawo własności do Usługi i wszelkie prawa własności intelektualnej do Usługi i Materiałów, w tym bez ograniczeń wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa do bazy danych, znaki handlowe oraz wszelkie inne prawa własności i inne. Wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli skontrolować sposób korzystania
z Usługi przez Ciebie i Uczestników pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami w dowolnym czasie, z odpowiednim uprzedzeniem. My, a także nasi licencjodawcy, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych Warunków.

10. Czy mogę tworzyć i przesyłać dowolne Treści, które chcę?

Ty decydujesz, które Treści tworzysz i przesyłasz, korzystając z naszej Usługi. Jednak twoim obowiązkiem jest upewnić się, że możesz korzystać
z tych Treści i że nie są one własnością żadnej innej strony, która nie wyraziła na to zgody. Twoim obowiązkiem jest również upewnić się, że Treści są zgodne z niniejszymi Warunkami w szczególności ze Sposobem użytkowania wskazanym w punkcie 8 (f) powyżej.

11. Czy Treści są moją własnością?

Tak, ty lub twoi licencjodawcy jesteście właścicielami Treści, które tworzycie lub przesyłacie za pomocą Usługi, a także wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących tych Treści. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do twoich Treści. 

12. Co z danymi osobowymi Uczestników i moimi?

 1. Twoje dane osobowe. Gromadzimy i wykorzystujemy niektóre z twoich danych osobowych (w tym dane identyfikacyjne), abyś mógł korzystać
  z Usługi i uzyskać wgląd w sposób korzystania z Usługi. Zapoznaj się
  z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

 2. Dane osobowe Uczestników. Korzystając z naszej Usługi, ty oraz Uczestnicy możecie i prawdopodobnie utworzycie oraz prześlecie dane osobowe Uczestników (tzw. „Dane osobowe”). Do tych Danych osobowych ma zastosowanie nasza Umowa powierzenia przetwarzania danych. Umowa o przetwarzaniu danych stanowi integralną część niniejszych Warunków oraz umowy z naszymi Klientami. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, nasi Klienci wyrażają także zgodę na postanowienia Umowy o przetwarzaniu danych.

13. Czy muszę zachować poufność informacji?

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki
i Usługa zawierają nasze zastrzeżone informacje („Informacje poufne”),
i niniejszym zgadzasz się zachować poufność tych informacji w zakresie takim samym, jak starasz się zachować poufność swoich najbardziej poufnych informacji. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy prawnym nakazem sądu lub innego organu rządowego będziesz zobowiązany do ujawnienia Informacji poufnych, możesz ujawnić takie Informacje poufne, pod warunkiem, że najpierw powiadomisz nas o tym, abyśmy zyskali możliwość ubiegania się o ochronę przed takim nakazem ujawnienia.

14. Twoje oświadczenia i gwarancje.

Bez ograniczania jakichkolwiek innych oświadczeń i gwarancji zawartych
w niniejszych Warunkach oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) posiadasz pełne prawo i uprawnienia do zawarcia niniejszych Warunków w imieniu podmiotu, dla którego pracujesz, w stosownym przypadku, (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście osób lub stron objętych ograniczeniami, pod żadną jurysdykcją, (iii) nie masz siedziby ani nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usługi i z niej korzystać z kraju znajdującego się na liście kontroli eksportu USA, UE lub innego organu, (iv) posiadasz umiejętności i kwalifikacje niezbędne do kompetentnego korzystania z Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami.

15. Twoje obowiązki dot. zabezpieczenia przed szkodą.

Będziesz bronić, zabezpieczać i chronić nas oraz nasze spółki zależne, licencjodawców i podmioty stowarzyszone (oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, brakami, osądami, ocenami, grzywnami, kosztami i innymi wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub związanymi z: (i) dostępem do Usługi (Uczestników), (ii) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem (przez Uczestników) z Usługi (w tym Treści
i innych danych lub informacji wprowadzanych do Usługi lub utworzonych
w ten sposób plików lub baz danych), (iii) naruszeniem przez Ciebie lub któregokolwiek z twoich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów i/lub Uczestników obowiązujących przepisów, takich jak prawo własności intelektualnej i prawo prywatności oraz (iv) naruszeniem przez Ciebie lub przez któregokolwiek z twoich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów i/lub Uczestników któregokolwiek
z postanowień niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji w nich zawartych.

16. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Usługa (w tym wszelkie Materiały) oraz wszelkie wsparcie są dostarczane „w stanie, w jakim są”, z najwyższą starannością (hol.: „inspanningsverbintenis”) bez jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji ani rękojmi. Bez ograniczeń wobec dorozumianych gwarancji przydatności handlowej
i przydatności do określonego celu lub wykorzystania oraz jakiejkolwiek gwarancji bez błędów zastosowania lub nienaruszania. Bez ogólnego ograniczenia powyższego, nie gwarantujemy wykorzystania, wyników lub wykonywania Usługi, że Usługa będzie nieprzerwana, bezbłędna lub bezpieczna, ani że serwer(-y) dostarczą Usługę, ani że jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

17. Ograniczenie odpowiedzialności.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa ani my, ani żadna osoba lub podmiot, które zostały zaangażowane w tworzenie, produkcję, działanie lub wsparcie Usługi, nie będą odpowiedzialne (czy w wyniku umowy, czynu niedozwolonego (z zaniedbaniem włącznie), gwarancji i innych przyczyn działania) wobec Ciebie lub innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe (w tym, ale nie ograniczone do szkód z tytułu utraty dochodów lub zysków biznesowych, przerwy biznesowej dotyczącej każdego powodu, informacji lub strat biznesowych, uszczerbku reputacji, uszczerbku osobistego (nawet fizycznego lub mentalnego lub obydwu), dobrej woli, wykorzystania, Treści, danych lub innych niematerialnych strat lub naruszenia jakichkolwiek obowiązujących praw ochrony prywatności związanych z (i) wykorzystaniem, nienależytym wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi; (ii) kosztem zamówienia towarów zastępczych i usług wynikających z dowolnych towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych przez lub z Usługi; (iii) niedozwolonym dostępem lub zmianą twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczeniami lub postępowaniem jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (v) zakończeniem Twojego konta lub Konta uczestników; lub (vi) jakimikolwiek innymi kwestiami związanymi
z Usługą lub jej wykorzystaniem, nawet jeśli otrzymałeś powiadomienie
o możliwości zaistnienia takich szkód. w żadnym wypadku nasza odpowiedzialność nie przekracza całkowitej kwoty uiszczonej nam przez Ciebie. Ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie nie ma zastosowania do jakichkolwiek strat lub odpowiedzialności wynikających z rażącego zaniedbania z naszej strony, oszustwa z winy umyślnej naszego kierownictwa (które nigdy nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej). W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeżeli nie otrzymaliśmy pisemnego zawiadomienia o zaniedbaniu, określającego szczegóły zaniedbania i umożliwiającego nam rozsądny okres naprawczy co najmniej dwóch tygodni, aby naprawić szkodę, i nie naprawiliśmy szkody w takim terminie.

18. Jak mogę zakończyć Usługę?

W dowolnym momencie możesz zdecydować o zakończeniu Usługi
i usunięciu Konta w panelu sterowania Usługą. Jeśli jednak wypowiesz Usługę w okresie subskrypcji, nie zwrócimy uiszczonych Opłat za ten okres, miesięczny lub roczny. Dopóki nie wypowiesz Usługi przed końcem okresu subskrypcji, subskrypcja będzie automatycznie przedłużana na ten sam okres subskrypcji (tj. miesięczny lub roczny). 

19. Czy możecie zawiesić, zakończyć Usługę i zablokować moje Konto?

Tak. Według własnego uznania możemy natychmiast zawiesić lub zakończyć Usługę i zablokować Twoje Konto bez uprzedzenia i bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub zwrotu Opłat, jeżeli:

 1. Ty i/lub Uczestnik nie przestrzegacie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, w tym między innymi zobowiązań do uiszczenia Opłaty i obowiązku egzekwowania niniejszych Warunków wobec Uczestników z naruszeniem niniejszej Umowy;

 2. Organ rządowy nakaże nam zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług na Twoją rzecz lub umowy z Tobą;
 3. Dowiemy się, że ty lub Uczestnik bezprawnie przekazujecie za pośrednictwem Usługi materiały chronione prawem autorskim bez licencji, ważnej licencji lub zezwolenia na użytkowanie w tym celu;

 4. Powodujesz lub zezwalasz na naruszenie postanowień w punktach 3, 7 podpunkty b) i c), 8 lub 14 niniejszych Warunków;

 5. Ubiegasz się o ochronę przed upadłością lub wnioskuje o nią osoba trzecia;

 6. Ubiegasz się o zawieszenie płatności lub otrzymujesz zawieszenie płatności;

 7. Złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości lub podobne postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub zostanie dla Ciebie wyznaczony syndyk;

 8. Zaprzestajesz prowadzenia swojej działalności;

 9. Mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że (niewłaściwe) korzystanie przez Ciebie i/lub Uczestnika z Usługi w inny sposób zaszkodzi naszym interesom biznesowym i/lub reputacji Usługi.

20. Co dzieje się po zakończeniu Usługi?

Po zakończeniu Usługi (i) zaprzestaniesz korzystania z niej i zwrócisz nam wszystkie Informacje poufne; (ii) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszelkie prawa i licencje udzielone Tobie i Uczestnikom na mocy niniejszej umowy wygasną automatycznie bez dalszych działań, (iii) jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu
i korzystania z Usługi oraz Konta i Kont Uczestników oraz (iv) wszystkie należne kwoty stają się natychmiast wymagalne. Przed zakończeniem subskrypcji musisz upewnić się, że wszystkie Treści zostały wyodrębnione
z Konta. W przypadku zablokowania Twojego Konta zwrócimy Ci Treści na Twoją prośbę, którą należy złożyć w ciągu dziesięciu (10) dni od zablokowania Twojego Konta, pod warunkiem uregulowania wszystkich zaległych Opłat. Następnie umożliwimy Ci dostęp do Twojego konta przez okres trzech (3) dni wyłącznie w celu wyodrębnienia i usunięcia Treści. Jeżeli po upływie tych okresów Treści nie zostaną usunięte, zastrzegamy sobie prawo do zrobienia tego jednostronnie.

Po wypowiedzeniu punkty 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i 23 oraz wszystkie inne postanowienia niniejszych Warunków, mające na celu przetrwanie wypowiedzenia Usługi zachowają ważność po wypowiedzeniu, stosownie do zakresu okoliczności opisanych w tych punktach i powstałych po zawarciu umowy. 

21. Jak należy przesyłać powiadomienia?

Wszelkie powiadomienia wymagane niniejszymi Warunkami lub związane
z Usługą będą uważane za przekazane w dniu wysłania do Ciebie wiadomości e-mail lub opublikowania w Usłudze. Adres e-mail zapisu powiadomień
i próśb związanych z Usługą będzie uważany za adres e-mail używany do uzyskiwania dostępu do Konta. Twoim obowiązkiem jest zaktualizować wszelkie zmiany tego adresu e-mail na swoim Koncie.

22. Ulga odszkodowawcza

Przyjmujesz do wiadomości, że naruszenie zapisów niniejszych Warunków, a w szczególności punktów 3, 7 podpunktów b) i c), 8 i/lub 14 niniejszych Warunków spowoduje nieodwracalną szkodę dla nas i pozostawi bez odpowiedniej rekompensaty za szkody. W związku z powyższym, oprócz wszelkich innych środków prawnych, takich jak między innymi roszczenie
o naruszenie praw autorskich, możemy ubiegać się o odszkodowanie od Ciebie lub Uczestnika, który dokonał naruszenia lub groźby naruszenia. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że niniejsze postanowienie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych oraz jego zakres i charakter są uzasadnione.

23. Pozostałe zapisy

 1. Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu,
  z wyłączeniem prawa kolizyjnego (jednakże w stosownych przypadkach bez wpływu na obowiązujące przepisy prawa).

 2. Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w Hadze w Holandii w związku ze wszystkimi sporami wynikającymi
  z niniejszych Warunków i/lub związanymi z nimi i/lub korzystaniem
  z Usługi (jednakże w stosownych przypadkach bez wpływu na obowiązujące przepisy prawa).

 3. Wykonując wszelkie i/lub wszystkie nasze zobowiązania wynikające
  z niniejszych Warunków, każdy z nas będzie działał jako niezależny kontrahent wobec drugiej strony i żadna ze stron nie będzie działać jako agent ani pracownik drugiej strony.

 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie
  w żaden sposób naruszona ani ograniczona. Zostanie ono zastąpione przez ważne, prawne i wykonalne postanowienie o podobnym zamiarze
  i wpływie gospodarczym.

 5. W trakcie okresu subskrypcji możemy dokonywać zmian niniejszych Warunków. W odpowiednim czasie (zgodnie z obowiązującym prawem) powiadomimy Cię o ważnych zmianach przed datą wejścia w życie nowej wersji Warunków. Do tej daty, jeżeli zmiany nie są wymagane przez prawo lub nie zostały wprowadzone w celu zaradzenia zagrożeniom bezpieczeństwa, możesz sprzeciwić się zmianom. Jeśli zgłosisz sprzeciw, możemy według własnego uznania podjąć decyzję o kontynuowaniu Usługi zgodnie ze starymi Warunkami lub zezwolić na zakończenie świadczenia Usługi.

 6. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i wyjaśniać zgodnie z ich uczciwym znaczeniem, a nie ściśle dla lub przeciw którejkolwiek ze stron, niezależnie od tego, która strona sporządziła niniejsze Warunki lub jakiekolwiek szczegółowe postanowienia niniejszych Warunków. Użyte nagłówki służą do ułatwienia czytania i nie określają ani nie wpływają na znaczenie lub interpretację sformułowania.

 7. Zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której ma być egzekwowane. Brak nalegania którejkolwiek ze stron, w jednym lub większej liczbie przypadków, na wykonanie któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się przyszłego wykonania jakichkolwiek warunków, zobowiązań lub warunków niniejszej Licencji, a każda ze stron będzie nadal zobowiązania wobec niej w pełni mocy i skutku.

 8. Niniejsze Warunki pozostają wiążące dla stron i ich następców oraz dozwolonych cesjonariuszy. Nie możesz scedować praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi lub niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części na osoby trzecie bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające
  z niniejszej umowy na dowolny podmiot stowarzyszony lub dowolnego następcę naszej firmy.

 9. Jeśli nie masz siedziby w Holandii, wyrażasz zgodę na stosowanie artykułów 6: 232, 234 (podpunkt 1 jo) 6:230c i 235, podpunkty 1 i 3 holenderskiego kodeksu cywilnego (hol.: „Burgerlijk Wetboek”). Artykuły
  w zakresie, do jakiego te Warunki zostały udostępnione i zaakceptowane w środowisku online.

 10. Zgadzasz się, że artykuły 6: 227b i 6: 227c holenderskiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania, o ile możliwe jest odstępstwo od tych przepisów. Artykuły te dotyczą sposobu zawierania umów elektronicznych oraz informacji, które należy podać w związku z nimi.

Data

Dokonane zmiany

13 stycznia 2022

Usunięto osłonę prywatności i transfery danych poza EOG.

13 stycznia 2022

Dokonano zmiany nazwy naszej firmy z Quizworks na Easy LMS.

8 February 2024

Zastąpiono brzmienie artykułu 12 podpunkty (e)-(q) dotyczące Easy-LMS jako podmiotu przetwarzającego dane Umową o Przetwarzaniu Danych.

Dodano Umowę o przetwarzaniu danych

Rozpocznij już dziś!

Dołącz do blisko 1 miliona uczestników i wypróbuj nasze niesamowite narzędzie.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już dziś