Warunki użytkowania

1. Czym są niniejsze Warunki użytkowania?

Niniejsze warunki użytkowania (zwane „Warunkami”) są umową prawną zawartą pomiędzy osobą lub podmiotem rejestrującymi się w celu uzyskania dostępu do korzystania z naszej usługi LMS (odpowiednio zwroty: „Ty” lub „Klient”) a Easy LMS B.V. (odpowiednio zwroty: „Easy LMS” lub „my”).

Niniejsze warunki regulują nasze prawa i obowiązki w odniesieniu do Twojego dostępu, użytkowania i wsparcia, dotyczących systemu zarządzania nauczaniem online (zwanym „Usługą”) i powiązanej dokumentacji elektronicznej (nazywanej zbiorczo „Materiałami”).

2. Jakie zasady obowiązują Uczestników?

Uczestnicy (zdefiniowani w punkcie 3) muszą również przestrzegać niniejszych Warunków, o ile dotyczą one dostępu i korzystania przez nich z Usługi. Twoim obowiązkiem jest zadbać, aby Uczestnicy przestrzegali tych przepisów. Na naszą prośbę będziesz musiał egzekwować niniejsze zapisy wobec Uczestników, którzy je naruszą.

3. Z czego składa się Usługa?

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków i uiszczenia Opłat zgodnie z punktem 6 poniżej, udzielamy Ci niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do zdalnego dostępu i korzystania z Usługi wyłącznie do własnych celów biznesowych. W ten sposób udzielamy Ci również prawa do umożliwienia twoim uczestnikom (zwanym „Uczestnikami”) zdalnego dostępu i korzystania z treści (np. Kursów, Egzaminów, Quizów, Ocen), które utworzyłeś i/lub przesłałeś za pośrednictwem Usługi (zwanymi „Treściami”). Nie udzielamy Ci (i) żadnego prawa do zezwalania osobom lub podmiotom innym niż Uczestnicy na dostęp do Usługi i korzystanie z niej, (ii) prawa do dostępu do Usługi i korzystania z niej poza własnymi celami biznesowymi. Usługa obsługuje nowoczesne wersje wszystkich zwykłych przeglądarek.

4. Co w przypadku, gdy mam problemy lub pytania?

Jeśli masz problemy z Usługą lub pytania dotyczące Usługi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji pomocy w panelu sterowania Usługi lub poczty e-mail. Nie możesz skontaktować się z nami telefonicznie. Odpowiemy na Twoje wiadomości w dni powszednie, z wyłączeniem świąt państwowych w Holandii, między 9:00 a 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją wiadomość tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy podać żadnych konkretnych czasów odpowiedzi ani terminów realizacji. Usługa świadczona jest „w stanie, w jakim jest i w miejscu, w którym się znajduje”. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do Usługi, na przykład, że nigdy nie jest przerywana, że jest bezbłędna lub posiada pełną funkcjonalność. 

5. Co się stanie, jeśli Usługa ulegnie zmianie?

Możemy zmieniać, poprawiać, modyfikować lub usuwać (trwale lub tymczasowo) część lub całość funkcjonalności lub zakresu Usługi w dowolnym momencie i według własnego uznania („Aktualizacja”). Po takiej Aktualizacji definicja terminu „Usługa” zostanie automatycznie poprawiona bez żadnych dalszych działań ze strony którejkolwiek ze stron w celu włączenia danej Aktualizacji. Możemy również usunąć lub przerwać (trwale lub tymczasowo) Usługę według naszego wyłącznego uznania po uprzednim rozsądnym powiadomieniu, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody. W takim przypadku zwrócimy opłaty, które uiściłeś z góry, za pozostały okres subskrypcji, dla którego Usługa zostanie przerwana.

6. Jak dokonywać opłat?

Opłat za dostęp i możliwość korzystania z Usługi (zwanych „Opłatami”) dokonujesz w kwotach wskazanych na stronie internetowej. Pobieramy Opłaty co miesiąc lub co rok kalendarzowy, w zależności od abonamentu wybranego dla Twojego Konta (zdefiniowanego w punkcie 7 poniżej). Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy pobrać płatności, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia subskrypcji do bezpłatnej wersji Usługi lub zablokowania dostępu i korzystania z Usługi, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody. Opłaty różnią się w zależności od wybranego przez Ciebie rozwiązania LMS. Możesz zaktualizować wybrane rozwiązanie w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego Konta, po czym pobierzemy dodatkowe opłaty za aktualizację. Możesz także przejść na niższą wersję subskrypcji. W takim przypadku, jeśli masz abonament miesięczny, odpowiednio obniżymy Opłaty w następnym miesiącu, a jeśli masz abonament roczny, odpowiednio obniżymy Opłaty od początku następnego roku. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie sprzedaże, akcyzę, VAT i wszystkie inne podatki związane z korzystaniem z Usługi, inne niż podatki od naszego dochodu netto. Możemy w racjonalnym zakresie podnieść Opłaty (i obciążyć Twoją kartę kredytową za podwyższone Opłaty) po upływie trzydziestu (30) dni od wcześniejszego powiadomienia.

7. Jaka jest lokalizacja Usługi i jak można uzyskać do niej dostęp?

 1. Lokalizacja Usługi i dostęp. Usługa będzie hostowana na jednym lub kilku serwerach będących naszą własnością lub przez nas używanych, i będzie dostępna dla Ciebie i Uczestników przez Internet.
 2. Twoje Konto. Chcąc uzyskać dostęp do Usługi, musisz założyć u nas konto (zwane „Kontem”). Musisz podać unikalną nazwę użytkownika i hasło (tzw. „Informacje dostępowe do konta”). Informacje dostępowe do konta są osobiste i służą wyłącznie do Twojego użytku. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Informacji dostępowych do konta.
 3. Dostęp dla Uczestników. W panelu sterowania usługi możesz wskazać, czy uczestnicy będą musieli zarejestrować konto (zwane „Kontem uczestnika”), aby uzyskać dostęp do Treści. W takim przypadku Uczestnik będzie musiał wprowadzić adres e-mail i/lub nazwę (użytkownika) i/lub hasło (tzw. „Informacje dostępowe uczestnika”). Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że Uczestnicy używają prawidłowych Informacji dostępowych uczestników oraz traktują je poufnie i ściśle osobiście.
 4. Monitorowanie. Mamy prawo, ale nie obowiązek monitorowania dostępu do Usługi i bez ograniczania jakichkolwiek środków wynikających z niniejszej umowy lub prawa możemy odmówić dostępu Tobie lub dowolnemu Uczestnikowi, który narusza niniejsze Warunki.

8. Czy istnieją jakieś warunki lub ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi?

Tak, istnieją warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi:

 1. Dostarczasz własny sprzęt. Ty oraz twoi Uczestnicy zapewniacie na własny koszt cały sprzęt, usługi internetowe i inne elementy niezbędne do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej.
 2. Zakaz kopiowania. Usługa jest chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi i tajemnicą handlową. O ile niniejszy punkt nie stanowi inaczej, to ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie wykonywać kopii Usługi ani Materiałów towarzyszących.
 3. Zakaz inżynierii odwrotnej i tym podobnych. Ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie powodować ani zezwalać żadnemu z twoich pracowników lub stronie trzeciej na modyfikowanie, adaptację, tłumaczenie, inżynierię wsteczną, dekompilację, dezasemblację, tłumaczenie lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której możemy odmówić według własnego uznania.
 4. Zakaz wynajmu, dzierżawy lub przeniesienia. Dostęp do Usługi jest przyznawany tylko Tobie i twoim Uczestnikom. Ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie przenosić, dzierżawić, cedować, wynajmować, dystrybuować, sprzedawać ani w inny sposób zbywać Usługi, w tym jakichkolwiek Materiałów, tymczasowo lub na stałe, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której możemy odmówić według własnego uznania. Możesz jednak oferować Uczestnikom Treści za opłatą. Przed przeniesieniem Usługi do upoważnionego przejmującego, przejmujący wyraża zgodę na piśmie na przyjęcie niniejszych Warunków.
 5. Informacje dostępowe. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, szkody lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć z nieuprawnionego użycia jakichkolwiek Informacji dostępowych do konta lub Informacji dostępowych uczestnika; nie ogranicza to żadnych innych postanowień niniejszych Warunków dotyczących odpowiedzialności. W przypadku naruszenia jakichkolwiek Informacji dostępowych do konta lub Informacji dostępowych uczestnika, twoim obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie nas o tym, aby Konto i/lub Konto uczestnika można było dezaktywować oraz podać nową nazwę użytkownika i hasło.
 6. Sposób użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na twoim Koncie, w tym za działania Uczestników za pośrednictwem Konta uczestników. Ani ty, ani żaden Uczestnik nie możecie korzystać z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych. Podczas korzystania z Usługi nie możecie naruszać żadnych obowiązujących przepisów, w tym między innymi praw autorskich. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Treści i Kont zawierających Treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zagrażające, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą sprzeciw lub naruszają prawa własności intelektualnej stron, niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo, oprócz wszystkich naszych praw.
 7. Licencja kontroli eksportu. Oświadczasz i gwarantujesz, że ani ty, ani żaden Uczestnik nie będziecie korzystać z Usługi w żaden sposób, który wymagałby od nas, Ciebie lub Uczestnika uzyskania licencji kontroli eksportu, czy to od władz USA, UE czy innego organu. Takie użycie obejmuje między innymi szkolenie lub użytkowanie dotyczące broni, zarówno biologicznej, chemicznej, jądrowej lub innej, jak i wszelkich innych urządzeń wojskowych lub jądrowych.
 8. Korzystanie i przechowywanie. Możemy, według własnego uznania, wyłączyć dowolne Konto lub Konto uczestnika lub korzystanie z Usługi za pośrednictwem Konta, jeżeli korzystanie z takiego Konta przekroczy średnie, określone przez nas, zużycie w dowolnym okresie jednego miesiąca; obejmuje to między innymi wykorzystanie przepustowości, całkowitą liczbę gier i maksymalną liczbę jednoczesnych Uczestników przez nas określoną. Możemy również, według własnego uznania, wyłączyć dowolne Konto lub Konto uczestnika lub ograniczyć pojemność dyskową w odniesieniu do takiego Konta, jeśli miejsce w pamięci przekroczy średnie zużycie (przez nas określone). Jeśli to zrobimy, prześlemy Ci uzasadnione powiadomienie.

9. Czy otrzymam prawo własności do Usługi?

Nie sprzedajemy Tobie Usługi, ale jedynie dajemy Ci prawo dostępu do Usługi i korzystania z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami. My oraz nasi licencjodawcy zachowujemy prawo własności do Usługi i wszelkie prawa własności intelektualnej do Usługi i Materiałów, w tym bez ograniczeń wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa do bazy danych, znaki handlowe oraz wszelkie inne prawa własności i inne. Wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli skontrolować sposób korzystania z Usługi przez Ciebie i Uczestników pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami w dowolnym czasie, z odpowiednim uprzedzeniem. My, a także nasi licencjodawcy, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych Warunków.

10. Czy mogę tworzyć i przesyłać dowolne treści, które chcę?

Ty decydujesz, które Treści tworzysz i przesyłasz, korzystając z naszej Usługi. Jednak twoim obowiązkiem jest upewnić się, że możesz korzystać z tych Treści i że nie są one własnością żadnej innej strony, która nie wyraziła na to zgody. Twoim obowiązkiem jest również upewnić się, że Treści są zgodne ze Sposobem użytkowania wskazanym w punkcie 8 (f) powyżej.

11. Czy Treści są moją właśnością?

Tak, ty lub twoi licencjodawcy jesteście właścicielami Treści, które tworzycie lub przesyłacie za pomocą Usługi, a także wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących tych Treści. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do twoich Treści. 

12. Co z danymi osobowymi Uczestników i moimi?

 1. Twoje dane osobowe. Gromadzimy i wykorzystujemy niektóre z twoich danych osobowych (w tym dane identyfikacyjne), abyś mógł korzystać z Usługi i uzyskać wgląd w sposób korzystania z Usługi. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 2. Dane osobowe Uczestników. Korzystając z naszej Usługi, możesz i prawdopodobnie utworzysz oraz prześlesz dane osobowe Uczestników (tzw. „Dane osobowe”). Możesz wybrać różne rodzaje danych, które Uczestnicy muszą przesłać, zanim będą mogli uzyskać dostęp do Treści. Na przykład: numer telefonu, stanowisko, płeć, data urodzenia, ulica, kod pocztowy, miasto lub miejscowość, kraj, identyfikator pracownika.
 3. Brak danych wrażliwych. Możesz także tworzyć własne niestandardowe pytania. W odpowiedzi na takie pytania Uczestnicy mogą przesyłać Dane osobowe. Zapewniasz i gwarantujesz, że nie poprosisz Uczestników o przekazanie Danych osobowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są uważane za dane specjalnej kategorii lub wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to na przykład: danych dotyczących zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych, rasy, pochodzenia etnicznego, preferencji lub zachowań seksualnych, członkostwa w związkach zawodowych, rejestrów karnych, danych biometrycznych do celów identyfikacyjnych, danych genetycznych. Nie dostosowaliśmy naszych środków bezpieczeństwa do przetwarzania specjalnych lub wrażliwych kategorii danych osobowych.
 4. Twoje obowiązki. Twoim obowiązkiem jest – co zapewniasz i gwarantujesz – przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych w odniesieniu do Danych osobowych utworzonych w Usłudze lub do niej przesłanych. Obejmuje to między innymi posiadanie podstawy prawnej (np. ważna zgoda, jeśli jest to wymagane) na przekazanie Danych osobowych oraz upewnienie się, że Uczestnicy osiągnęli ustawowy wiek do przekazania swoich Danych osobowych.
 5. Przepisy dotyczące przetwarzania danych. W poniższych punktach wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z Danymi osobowymi Uczestników, aby umożliwić Ci korzystanie z Usługi. W punkcie 12 (b) powyżej wyjaśniliśmy rodzaj przetwarzanych Danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą, a poniżej wyjaśniamy charakter przetwarzania. 
 6. Przetwarzanie wyłącznie na potrzeby Usługi. Przetwarzamy Dane osobowe wyłącznie w celu korzystania z Usługi. Nie przetwarzamy Danych osobowych do własnych celów. Nie będziemy ujawniać ani sprzedawać Danych osobowych stronom trzecim. Możemy jednak być prawnie zobowiązani do ujawnienia niektórych Danych osobowych na żądanie strony trzeciej lub agencji rządowej na podstawie obowiązujących przepisów. W przypadku otrzymania takiego żądania powiadomimy Cię o tym, chyba że obowiązujące prawo zabrania nam powiadamiania Cię z ważnych powodów związanych z interesem publicznym.
 7. Dbamy o poufność Danych osobowych. Nasi pracownicy pracujący z danymi osobowymi zachowują poufność danych osobowych i zajmują się nimi wyłącznie w celach określonych powyżej.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo Danych osobowych. Podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa. Ponieważ środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane, strona z informacjami może być również aktualizowana od czasu do czasu.
 9. Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Informacji dostępowych do konta, ponieważ zapewniają one dostęp do Twojego Konta, w którym są przechowywane i wyświetlane Dane osobowe. W przypadku korzystania z publicznie dostępnego komputera lub innego rodzaju urządzenia należy zawsze wylogować się z Konta przed opuszczeniem Usługi, aby uniemożliwić innym użytkownikom dostęp do Konta. Twoim obowiązkiem jest również upewnić się, że Uczestnicy przechowują swoje Informacje dostępowe uczestników w sposób bezpieczny i poufny, ponieważ zapewniają one dostęp do ich Danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, aby niezwłocznie nas powiadomić, jeśli te Informacje dostępowe, czy to do Twojego Konta, czy Konta uczestnika, zostaną naruszone.
 10. Co dzieje się w przypadku naruszenia danych? W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych osobowych (tzw. „Naruszenie danych”), powiadomimy Cię o tym w ciągu 48 godzin. Na żądanie przekażemy Ci odpowiednie, znane nam informacje na temat Naruszenia danych, aby w razie potrzeby powiadomić o tym właściwe organy lub Uczestników.
 11. Korzystamy z usługodawców. Abyśmy mogli zaoferować Ci Usługę, korzystamy z własnych usługodawców. Wyrażasz ogólną zgodę na korzystanie przez nas z usługodawców. Usługodawcy przechowują dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 12. Co się stanie, jeśli zmienimy lub dodamy usługodawcę? Jeśli zechcemy zmienić lub dodać usługodawcę, powiadomimy Cię o tym. Możesz sprzeciwić się temu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od powiadomienia. Jeśli taka zmiana lub uzupełnienie nie wpłynie negatywnie na przetwarzanie Danych osobowych, prosimy o nie wyrażanie sprzeciwu, abyśmy mogli nadal oferować Tobie Usługę. Jeśli sprzeciwisz się w odpowiednim czasie, a my nie będziemy mogli zmienić Usługi w celu uwzględnienia Twojego sprzeciwu w ciągu 14 dni od sprzeciwu, możesz zakończyć Usługę, a my zwrócimy Ci uiszczone z góry Opłaty za pozostały okres subskrypcji, podczas którego Usługa zostanie przerwana.
 13. Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Dane osobowe? Przetwarzamy Dane osobowe przez okres korzystania z Usługi. Przed zakończeniem subskrypcji musisz upewnić się, że wyodrębniłeś i usunąłeś Dane osobowe ze swojego Konta. Jeśli zablokujemy Twoje Konto z powodu niezgodności z niniejszymi Warunkami, na Twoje żądanie, które należy złożyć w ciągu 10 dni po zablokowaniu Konta, oraz po uiszczeniu wszelkich należnych opłat, przekażemy Ci Dane osobowe lub, według naszego uznania, umożliwimy dostęp do Konta na okres 3 (trzech) dni wyłącznie w celu wyodrębnienia i usunięcia Danych osobowych. Jeśli po tym czasie nie usuniesz Danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do zrobienia tego jednostronnie, chyba że obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania niektórych Danych osobowych. 
 14. Co w przypadku, gdy Uczestnicy mają pytania lub prośby dotyczące swoich Danych osobowych? Za pośrednictwem swojego Konta masz dostęp do Danych osobowych, gdzie możesz je zmienić, usunąć lub pobrać według własnego uznania. Jeśli Uczestnik skieruje do nas pytanie lub prośbę dotyczącą swoich Danych osobowych, prześlemy Ci je, abyś mógł samodzielnie zająć się pytaniem lub prośbą. Biorąc pod uwagę powyższe i charakter przetwarzania, zapewnimy dalszą uzasadnioną pomoc w odpowiedzi na prośby Uczestników o skorzystanie z ich praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.
 15. Jakiej innej pomocy udzielacie? Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i dostępne nam informacje, zapewnimy rozsądne wsparcie, aby pomóc Ci w spełnieniu nałożonych obowiązków związanych z bezpieczeństwem, powiadomieniami o naruszeniu danych, ocenami wpływu na prywatność i wcześniejszymi konsultacjami. Ponadto, po otrzymaniu stosownego powiadomienia, przekażemy informacje wymagane do sprawdzenia, czy przestrzegamy postanowień punktu 12. Informacje te stanowią Informacje poufne zgodnie z definicją w punkcie 13. poniżej.
 16. Rozsądne opłaty za dodatkowe wsparcie. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia uzasadnionych Opłat za udzielenie pomocy wykraczającej poza nasze zwykłe działania wsparcia.
 17. Jakie prawo ma zastosowanie w zakresie przetwarzania Danych osobowych? Zgadzasz się, że prawo holenderskie ma zastosowanie w zakresie naszego przetwarzania Danych osobowych.

13. Czy muszę zachować poufność informacji?

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki i Usługa zawierają nasze zastrzeżone informacje („Informacje poufne”), i niniejszym zgadzasz się zachować poufność tych informacji w zakresie takim samym, jak starasz się zachować poufność swoich najbardziej poufnych informacji. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy prawnym nakazem sądu lub innego organu rządowego będziesz zobowiązany do ujawnienia Informacji poufnych, możesz ujawnić takie Informacje poufne, pod warunkiem, że najpierw powiadomisz nas o tym, abyśmy zyskali możliwość ubiegania się o ochronę przed takim nakazem ujawnienia.

14. Twoje oświadczenia i gwarancje.

Bez ograniczania jakichkolwiek innych oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszych Warunkach oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) posiadasz pełne prawo i uprawnienia do zawarcia niniejszych Warunków w imieniu podmiotu, dla którego pracujesz, w stosownym przypadku, (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście osób lub stron objętych ograniczeniami, pod żadną jurysdykcją, (iii) nie masz siedziby ani nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usługi i z niej korzystać z kraju znajdującego się na liście kontroli eksportu USA, UE lub innego organu. Zgadzasz się również, że posiadasz umiejętności i kwalifikacje niezbędne do kompetentnego korzystania z Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami.

15. Twoje obowiązki dot. zabezpieczenia przed szkodą.

Będziesz bronić, zabezpieczać i chronić nas oraz nasze spółki zależne, licencjodawców i podmioty stowarzyszone (oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, brakami, osądami, ocenami, grzywnami, kosztami i innymi wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub związanymi z: (i) dostępem do Usługi (Uczestników), (ii) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Usługi (w tym Treści i innych danych lub informacji wprowadzanych do Usługi lub utworzonych w ten sposób plików lub baz danych), (iii) naruszeniem przez Ciebie lub któregokolwiek z twoich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów i/lub Uczestników obowiązujących przepisów, takich jak prawo własności intelektualnej i prawo prywatności oraz (iv) naruszeniem przez Ciebie lub przez któregokolwiek z twoich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów i/lub Uczestników któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji w nich zawartych.

16. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Usługa (w tym wszelkie Materiały) oraz wszelkie wsparcie są dostarczane „w stanie, w jakim są”, z najwyższą starannością (hol.: „inspanningsverbintenis”) bez jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji ani rękojmi. Bez ograniczeń wobec dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub wykorzystania oraz jakiejkolwiek gwarancji bez błędów zastosowania lub nienaruszania. Bez ogólnego ograniczenia powyższego, nie gwarantujemy wykorzystania, wyników lub wykonywania Usługi, że Usługa będzie nieprzerwana, bezbłędna lub bezpieczna, ani że serwer(-y) dostarczą Usługę, ani że jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

17. Ograniczenie odpowiedzialności.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa ani my, ani żadna osoba lub podmiot, które zostały zaangażowane w tworzenie, produkcję, działanie lub wsparcie Usługi, nie będą odpowiedzialne (czy w wyniku umowy, czynu niedozwolonego (z zaniedbaniem włącznie), gwarancji i innych przyczyn działania) wobec Ciebie lub innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe (w tym, ale nie ograniczone do szkód z tytułu utraty dochodów lub zysków biznesowych, przerwy biznesowej dotyczącej każdego powodu, informacji lub strat biznesowych, uszczerbku reputacji, uszczerbku osobistego (nawet fizycznego lub mentalnego lub obydwu), dobrej woli, wykorzystania, Treści, danych lub innych niematerialnych strat lub naruszenia jakichkolwiek obowiązujących praw ochrony prywatności związanych z (i) wykorzystaniem, nienależytym wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi; (ii) kosztem zamówienia towarów zastępczych i usług wynikających z dowolnych towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych przez lub z Usługi; (iii) niedozwolonym dostępem lub zmianą twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczeniami lub postępowaniem jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (v) zakończeniem Twojego konta lub Konta uczestników; lub (vi) jakimikolwiek innymi kwestiami związanymi z Usługą lub jej wykorzystaniem, nawet jeśli otrzymałeś powiadomienie o możliwości zaistnienia takich szkód. w żadnym wypadku nasza odpowiedzialność nie przekracza całkowitej kwoty uiszczonej nam przez Ciebie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie nie ma zastosowania do jakichkolwiek strat lub odpowiedzialności wynikających z rażącego zaniedbania z naszej strony, oszustwa z winy umyślnej naszego kierownictwa. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeżeli nie otrzymaliśmy pisemnego zawiadomienia o zaniedbaniu, określającego szczegóły zaniedbania i umożliwiającego nam rozsądny okres naprawczy co najmniej dwóch tygodni, aby naprawić szkodę, i nie naprawiliśmy szkody w takim terminie.

18. Jak mogę zakończyć Usługę?

W dowolnym momencie możesz zdecydować o zakończeniu Usługi i usunięciu Konta w panelu sterowania Usługą. Jeśli jednak wypowiesz Usługę w okresie subskrypcji, nie zwrócimy uiszczonych Opłat za ten okres, miesięczny lub roczny. Dopóki nie wypowiesz Usługi przed końcem okresu subskrypcji, subskrypcja będzie automatycznie przedłużana na ten sam okres subskrypcji (tj. miesięczny lub roczny). 

19. Czy możecie zakończyć Usługę i zablokować moje Konto?

Tak. Według własnego uznania możemy natychmiast zakończyć Usługę i zablokować Twoje Konto bez uprzedzenia i bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub zwrotu Opłat, jeżeli:

 1. Ty i/lub Uczestnik nie przestrzegacie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, w tym między innymi zobowiązań do uiszczenia Opłaty i obowiązku egzekwowania niniejszych Warunków wobec Uczestników z naruszeniem niniejszej Umowy;
 2. Dowiadujemy się, że ty lub Uczestnik bezprawnie przekazujecie za pośrednictwem Usługi materiały chronione prawem autorskim bez licencji, ważnej licencji lub zezwolenia na użytkowanie w tym celu;
 3. Powodujesz lub zezwalasz na naruszenie postanowień w punktach 3, 7 podpunkty b) i c), 8 lub 14 niniejszych Warunków;
 4. Mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że (niewłaściwe) korzystanie przez Ciebie i/lub Uczestnika z Usługi w inny sposób zaszkodzi naszym interesom biznesowym i/lub reputacji Usługi.

20. Co dzieje się po zakończeniu Usługi?

Po zakończeniu Usługi (i) zaprzestaniesz korzystania z niej i zwrócisz nam wszystkie Informacje poufne; (ii) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszelkie prawa i licencje udzielone Tobie i Uczestnikom na mocy niniejszej umowy wygasną automatycznie bez dalszych działań, (iii) jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu i korzystania z Usługi oraz Konta i Kont Uczestników oraz (iv) wszystkie należne kwoty stają się natychmiast wymagalne. Przed zakończeniem subskrypcji musisz upewnić się, że wszystkie Treści zostały wyodrębnione z Konta. W przypadku zablokowania Twojego Konta możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Ci Treści. 

Po wypowiedzeniu punkty 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i 23 oraz wszystkie inne postanowienia niniejszych Warunków, mające na celu przetrwanie wypowiedzenia Usługi zachowają ważność po wypowiedzeniu, stosownie do zakresu okoliczności opisanych w tych punktach i powstałych po zawarciu umowy. 

21. Jak należy przesyłać powiadomienia?

Wszelkie powiadomienia wymagane niniejszymi Warunkami lub związane z Usługą będą uważane za przekazane w dniu wysłania do Ciebie wiadomości e-mail lub opublikowania w Usłudze. Adres e-mail zapisu powiadomień i próśb związanych z Usługą będzie uważany za adres e-mail używany do uzyskiwania dostępu do Konta. Twoim obowiązkiem jest zaktualizować wszelkie zmiany tego adresu e-mail na swoim Koncie.

22. Ulga odszkodowawcza

Przyjmujesz do wiadomości, że naruszenie punktów 3, 7 podpunktów b) i c), 8 i/lub 14 niniejszych Warunków spowoduje nieodwracalną szkodę dla nas i pozostawi bez odpowiedniej rekompensaty za szkody. W związku z powyższym, oprócz wszelkich innych środków prawnych, takich jak między innymi roszczenie o naruszenie praw autorskich, możemy ubiegać się o odszkodowanie od Ciebie lub Uczestnika, który dokonał naruszenia lub groźby naruszenia. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że niniejsze postanowienie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych oraz jego zakres i charakter są uzasadnione.

23. Pozostałe zapisy

 1. Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, z wyłączeniem prawa kolizyjnego.
 2. Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w Hadze w związku ze wszystkimi sporami wynikającymi z niniejszych Warunków i/lub związanymi z nimi i/lub korzystaniem z Usługi.
 3. Wykonując wszelkie i/lub wszystkie nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, każdy z nas będzie działał jako niezależny kontrahent wobec drugiej strony i żadna ze stron nie będzie działać jako agent ani pracownik drugiej strony.
 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona ani ograniczona. Zostanie ono zastąpione przez ważne, prawne i wykonalne postanowienie o podobnym zamiarze i wpływie gospodarczym.
 5. W trakcie okresu subskrypcji możemy dokonywać zmian niniejszych Warunków. Powiadomimy Cię o takich zmianach przed datą wejścia w życie nowej wersji Warunków. Do tej daty możesz sprzeciwić się zmianom. Jeśli zgłosisz sprzeciw, możemy według własnego uznania podjąć decyzję o kontynuowaniu Usługi zgodnie ze starymi Warunkami lub zezwolić na zakończenie świadczenia Usługi.
 6. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i wyjaśniać zgodnie z ich uczciwym znaczeniem, a nie ściśle dla lub przeciw którejkolwiek ze stron, niezależnie od tego, która strona sporządziła niniejsze Warunki lub jakiekolwiek szczegółowe postanowienia niniejszych Warunków. Użyte nagłówki służą do ułatwienia czytania i nie określają ani nie wpływają na znaczenie lub interpretację sformułowania.
 7. Zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której ma być egzekwowane. Brak nalegania którejkolwiek ze stron, w jednym lub większej liczbie przypadków, na wykonanie któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się przyszłego wykonania jakichkolwiek warunków, zobowiązań lub warunków niniejszej Licencji, a każda ze stron będzie nadal zobowiązania wobec niej w pełni mocy i skutku.
 8. Niniejsze Warunki pozostają wiążące dla stron i ich następców oraz dozwolonych cesjonariuszy. Nie możesz scedować praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi lub niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części na osoby trzecie bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolny podmiot stowarzyszony lub dowolnego następcę naszej firmy.
 9. Jeśli nie masz siedziby w Holandii, wyrażasz zgodę na stosowanie artykułów 6: 232, 234 i 235, podpunkty 1 i 3 holenderskiego kodeksu cywilnego (hol.: „Burgerlijk Wetboek”). Artykuły w zakresie, do jakiego te Warunki zostały udostępnione i zaakceptowane w środowisku online.
 10. Zgadzasz się, że artykuły 6: 227b i 6: 227c holenderskiego kodeksu cywilnego nie mają zastosowania, o ile możliwe jest odstępstwo od tych przepisów. Artykuły te dotyczą sposobu zawierania umów elektronicznych oraz informacji, które należy podać w związku z nimi.
 

Data

Dokonane zmiany

13 stycznia 2022

Usunięto osłonę prywatności i transfery danych poza EOG.

13 stycznia 2022

Dokonano zmiany nazwy naszej firmy z Quizworks na Easy LMS.

 

Rozpocznij już dziś!

Dołącz do blisko 1 miliona uczestników i wypróbuj nasze niesamowite narzędzie.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już dziś